ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI PKL

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

POLSKIEGO KLUBU LOTNICZEGO (dalej: „PKL”)

 

 • 1. Informacje Poufne

 

 1. Informacja Poufna” oznacza każdą informację jakiejkolwiek natury (w szczególności lecz nie wyłącznie: wszelkie informacje lub dane technicznie, know-how, projekty, lay-out, informacje handlowe lub dotyczące współpracy z innymi podmiotami, ofertę cenową; informacje personalne; informacje lub dokumenty prawne lub finansowe, w tym rachunkowe, bilansowe) niezależnie od formy lub postaci (w tym informacje: ustne, pisemne lub przekazane osobiście lub przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych lub za pomocą nośników lub form elektronicznych), która jest własnością lub dotyczy PKL i jest przekazana lub ujawniona podmiotom współpracującym lub jest uzyskana w jakikolwiek inny sposób przez Podmioty współpracującej oraz PKL w związku z działalnością statutową.

 

 1. Podmiot współpracujący” jednostka z którą PKL podpisze umowę o współpracy, umowę szkoleniową lub inną umowę zmierzającą do realizacji celów statutowych PKL.

 

 1. Dla rozwiania wątpliwości, przez Informację Poufną rozumie się także informacje dotyczące każdego Podmiotu współpracującego z PKL, objętą tajemnicą zawodową lub biznesową, które PKL lub podmiot współpracujący ujawni, w celu realizacji umowy łączącej strony w tym umowy współpracy.

 

 1. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:
 2. które w dacie zawarcia Umowy lub w dowolnym czasie zostały podane w całości do wiadomości publicznej w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień łączącej strony umowy,
 3. co do których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest, aby zostały ujawnione odpowiednim organom, w szczególności administracyjnym lub sądowym, jednakże z zastrzeżeniem, ze w takim przypadku podmiot ujawniający poinformuje drugą Stronę o obowiązku ujawnienia z należytym wyprzedzeniem, skonsultuje z tą Stroną zakres i sposób ujawnienia oraz podejmie w rozsądnym zakresie kroki w celu ograniczenia zakresu ujawnienia.

 

 1. Niniejsze zasady dotyczące poufności nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym, w szczególności lecz nie wyłącznie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku (z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 • 2. Nieujawnianie i korzystanie z informacji poufnych

 

 1. Bez uszczerbku dla zobowiązań dotyczących poufności wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, niniejszym PKL deklaruje i zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać jakimkolwiek innym podmiotom Informacji Poufnych oraz podejmie wszelkie stosowne działania w celu utrzymania takich Informacji Poufnych w tajemnicy i poufności.

 

 1. PKL nie będzie przekazywać Informacji Poufnych innym pracownikom lub współpracownikom niż tym, którzy muszą je znać ze względu na ich zaangażowanie w prowadzoną Współpracę pod warunkiem, że osoby te zobowiązane są do zachowania poufności poprzez odpowiednie pisemne umowy i którzy będą respektowali postanowienia wynikające z niniejszych zasad poufności.

 

 1. PKL zobowiązuje do niewykorzystywania i nierozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, otrzymanych od podmiotu współpracującego informacji w zakresie wykraczającym poza realizację współpracy. Wykonawca zobowiązuje się używać i przetwarzać Informacje Poufne drugiej Strony tylko i wyłącznie w celach związanych ze współpracą opisaną w umowie. Ewentualne rozpowszechnianie informacji będzie odbywało się za pisemną zgodą Podmiotu współpracującego.

 

 1. W przypadku konieczności przekazania przez PKL jakiejkolwiek Informacji Poufnej innemu podmiotowi, PKL zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Podmiotu współpracującego wskazując cel i zakres przekazania Informacji Poufnej.

 

 1. PKL zobowiązuje się chronić Informacje Poufne z najwyższą starannością i zabezpieczyć je przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem i dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do ich posiadania.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie przekaże Informacji Poufnych, ani praw lub obowiązków wynikających z niniejszych postanowień na rzecz osób trzecich, nie będzie czerpać korzyści z udostępniania Informacji Poufnych, ani oferować do zbycia Informacji Poufnych.

 

 • 4. Okres obowiązywania

 

Niniejsza zasady poufności obowiązują począwszy od dnia zawarcia umowy współpracy oraz przez okres trwania.

 

 • 5. Kopiowanie – Zwrot Informacji Poufnych

 

 1. PKL zobowiązuje się, że nie będzie kopiować i powielać Informacji Poufnych drugiej Strony, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prowadzonej Współpracy.
 2. Bez uszczerbku dla przepisów-obowiązków powszechnie obowiązujących, PKL na żądanie podmiotu współpracującego jest zobowiązany jest zwrócić lub usunąć wszystkie Informacje Poufne w formie fizycznej lub zapisu danych lub usunąć z posiadanych baz danych i zbiorów fizycznych, nie zatrzymując żadnych ich kopii, ani innych reprodukcji bądź wyciągów. Powyższy zapis dotyczy również przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Stronami.

 

 • 6. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych obowiązują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów między stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby PKL.

                                  

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.