Pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 20.03.2014, w auli uczelni Łazarskiego odbyło się pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego. Głównym punktem spotkania były dwie prezentacje przedstawione przez Pana Jacka Krawczyka, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, ciała doradczego przy Unii Europejskiej.

 

Dotyczyły one dwóch bardzo aktualnych tematów – nowych regulacji unijnych o zasadach przyznawania pomocy publicznej w transporcie lotniczym oraz programu SES II (Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej). Prezentacje te można już znaleźć na naszym portalu.

 

We wstępie do prezentacji Pan Jacek Krawczyk zwrócił uwagę na dwa zasadnicze tematy, jeden ogólnoeuropejski a drugi nasz lokalny, polski:

– nowe przepisy unijne mają być antidotum, przynajmniej częściowym, na rozszerzanie się obszaru nierejestrowanej pomocy publicznej w transporcie lotniczym. Upolitycznienie i nadmierna regionalizacja polityki transportowej, przede wszystkim w odniesieniu do decyzji o inwestycjach infrastrukturalnych doprowadziły do nadmiernej przepustowości lotniskowej w wielu częściach/regionach Europy. Konsekwencją tego jest rosnąca konkurencja pomiędzy lotniskami, przybierająca formy mniej lub bardziej ukrytej „pomocy” finansowej dla linii lotniczych, po to, aby zachęcić je do wykonywania tam operacji. Według ostrożnych estymacji nowe regulacje powinny spowodować, w ciągu najbliższych 10 lat oszczędności w wydawaniu środków publicznych na poziomie 2.35 mld EUR.
– zdecydowanie za małą polską aktywność w UE w sprawach dotyczących transportu lotniczego. Powinna mieć ona miejsce już na etapie przygotowywania konkretnych regulacji, gdyż wtedy można mieć wpływ realny wpływ na ich ostateczny kształt. Nasi przedstawiciele za mało aktywnie uczestniczą na przykład w takich projektach jak SESAR, które angażuje ogromne środki unijne (30 mld EUR) do przygotowania „bazy technologicznej dla programu SES II”. Nie jesteśmy też aktywni w negocjacjach handlowych UE-USA, a dotyczą one też ważnych dla nas spraw związanych z transportem lotniczym. Zdaniem Pana Jacka Krawczyka, Polska nie wykorzystuje w pełni szans na odgrywanie, w kwestiach dotyczących transportu lotniczego, roli lidera regionalnego.

 

W pierwszej części spotkania uczestniczył Pan Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej. Zadeklarował on wolę pełnej współpracy z Polskim Klubem Lotniczym, który ma szanse odgrywać znaczącą i pozytywną rolę w dyskusjach dotyczących najważniejszych dla transportu lotniczego spraw.

 

Osoby zainteresowane tematami omawianymi przez Pana Jacka Krawczyka zachęcamy do zapoznania się z jego prezentacjami, jak również do wypowiadania własnych opinii w tych sprawach.

 

Prezentacje Pana Jacka Krawczyka

 

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa.
Integracja środowiska lotniczego.
Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego.
Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie
Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.


Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej.
Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE.
Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi.
Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów.
Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

 

Marek Serafin

 

Zaproszenie na inaugurację działalności Polskiego Klubu Lotniczego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu inaugurującym działalność Polskiego Klubu Lotniczego (PKL).

 

PKL stawia sobie za cel być platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii i dlatego już pierwsze nasze spotkanie poświęcone będzie istotnemu dla tego rynku w ostatnim czasie zagadnieniu pomocy publicznej dla lotnisk i innych podmiotów z branży lotniczej.

 

Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej, propozycje nowych rozwiązań prawnych, a także toczące się postępowanie wobec PLL LOT każe zastanowić się nad możliwościami i zasadnością inwestowania publicznych pieniędzy w rozwój sektora lotniczego. Pytanie staje się tym bardziej istotne, że obecne propozycje zapisów programowych znacząco ograniczają możliwość korzystania bezpośrednio przez podmioty z sektora z funduszy unijnych w nowym okresie programowania.

 

Wprowadzenia do dyskusji dokona pan Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i pan poseł Bartłomiej Bodio – członek sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

Mamy nadzieję, że udział szerokiego grona osób zainteresowanych przyszłością branży lotniczej w Polsce w dyskusji pozwoli przybliżyć uczestnikom spotkania te zagadnienia i przedstawić je z różnych punktów widzenia.

 

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 w sali numer 58. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd PKL

Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z 12. Lutego

W dniu 12 lutego 2014 odbyło się w Warszawie kolejne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polski Klub Lotniczy (PKL). Było to ważne spotkanie, które nadało tempa końcowym pracom nad ostatecznym kształtem Stowarzyszenia. Przy wymaganej obecności ponad polowy członków PKL

Zgromadzenie podjęło następujące decyzje:

• przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013 i udzielono każdemu członkowi obu organów Stowarzyszenia absolutorium z działalności w ub.r.;

• zatwierdzono regulaminy działania Zarządu oraz Rady;

• przyjęto plan działalności Stowarzyszenia na 2014 rok przedstawiony przez Zarząd;

• przyjęto zasady i procedurę przyjmowania nowych członków.

Zarząd poinformował ponadto o nawiązaniu współpracy z Europejskim Klubem Lotniczym z siedzibą w Brukseli (European Aviation Club) i zawnioskował o przyznanie honorowego członkostwa pani Mia Wouters, dyrektor EAC, co Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie.

W najbliższym czasie przekażemy kolejne informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Lotniczego, w tym zwłaszcza procedurę i zasady przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd PKL

Artykuły Pana Waldemara Królikowskiego

Członek Polskiego Klubu Lotniczego i lider zespołu PKL ds zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym pan Waldemar Królikowski umieścił w ostatnich dniach interesujący artykuł na ten temat na portalu dla pilota.pl

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami pan Królikowskiego:
http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/komu-i-po-co-jest-ten-sms-glos-na-forum-sms
http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/utracone-nauki-glos-na-forum-sms

Ośrodek szkoleniowy IATA

W wyniku powstania Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IATA w Uczelni Łazarskiego polski rynek lotniczy zostaje wzbogacony o nowy ośrodek szkoleniowy, a tym samym możliwość odbycia szkoleń przygotowanych przez najwyższej klasy światowych specjalistów. Są to certyfikowane szkolenia IATA z zakresu SMS (Introduction to Safety Management System), trwające 5 dni, zakończone egzaminem IATA.

 

Program szkolenia oraz więcej informacji dostępne są na stronie:

 

http://ckp.lazarski.pl/szkolenia/iata-trainings-introduction-to-safety-management-systems/

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 12. Lutego

Na 12 lutego zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W związku działalnością Polskiego Klubu Lotniczego oraz obowiązkiem statutowym zatwierdzenia decyzji i dokumentów Zarządu, chcielibyśmy zwołać Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia na 12 lutego na godzinę 18:00, według poniższego porządku obrad:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok
2. Sprawozdanie Rady za 2013 rok
3. Udzielnie absolutorium Zarządowi i Radzie za 2013 rok
4. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich
5. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Rady
6. Plan Działalności na 2014 rok.

Miejsce – siedziba PKL-Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43.

Stowarzyszenie wpisane do rejestru

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w dniu 16 grudnia Sąd Rejestrowy podjął decyzję o wpisie naszego Stowarzyszenia do rejestru! Daje nam to podstawę do dalszego, formalnego już, prowadzenia działalności. Nie obyło się w tym procesie bez turbulencji ale dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom założycielom za sprawną i zdyscyplinowaną akcję z podpisami.

Wiemy, że pojawia się coraz większa grupa osób chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia. Bardzo nas to cieszy bo potwierdza potrzebę funkcjonowania takiej organizacji jak nasza. Te osoby zgłaszają się do nas bezpośrednio, do poszczególnych członków założycieli oraz do redakcji portalu www.prtl.pl

Procedurę naboru nowych członków wraz z deklaracją członkowską oraz informacją o składkach członkowskich przedstawimy Państwu po zatwierdzeniu przez zarząd w najbliższym czasie.

Chcemy też poinformować, że w czasie oczekiwania na rejestrację Zarząd podejmował intensywne działania przygotowawcze, to jest:
⇒ Opracowanie systemu składek członkowskich;
⇒ Opracowanie regulaminu pracy zarządu;
⇒ Rachunek w banku;
⇒ Poszukiwanie wsparcia administracyjnego i księgowego;
⇒ Zarezerwowanie miejsca na siedzibę Klubu na Uczelni Łazarskiego;
⇒ Opracowanie projektu strony internetowej i logo;
⇒ Opracowanie planu działań promocyjnych;
⇒ Opracowanie planu działań operacyjnych PKL na I połowę 2014 roku.

Większość tych prac miała charakter wyłącznie przygotowawczy ze względu na brak decyzji o rejestracji i brak środków finansowych. Mając jednak ten etap za sobą będziemy mogli szybciej przejść do normalnej działalności operacyjnej.

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.