Nowe szkolenia „Eko-Lotnisko”

Polecamy osobom działającym w branży lotniczej, a zwłaszcza zajmującym się naziemną obsługą cywilnego ruchu lotniczego cykl 8 szkoleń w ogólnopolskim projekcie „Eko-Lotnisko”, współfinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia i doradztwo dofinansowane są w 100% i udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników mikro i małych firm oraz osób samozatrudnionych.

Celem Projektu jest wzrost zaangażowania ww. firm w zmiany pro-środowiskowe oraz rozwój ich kadry w zakresie pro-środowiskowych kompetencji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w lotnictwie.

Opis szkoleń:
1. Nowoczesny manager jest EKO – efektywne zarządzanie projektami środowiskowymi
– Pojecie projektu środowiskowego
– Cele projektu środowiskowego
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów projektu środowiskowego w oparciu o:
  * Uzyskane efekty środowiskowe
  * Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa
– Zasady wprowadzenia projektu środowiskowego
– Planowane cele;
2. Budowanie proekologicznych standardów obsługi klienta
– Obecne standardy obsługi klienta
– Proponowane zmiany proekologiczne
– Wpływ zmian z punktu widzenia klienta
– Wpływ zmian na środowisko;
3. Ochrona przed hałasem lotniczym
– Rodzaje hałasu lotniczego związane z
  * Przelotem samolotu
  * Startem i lądowaniem samolotu,
  * Kołowanie samolotu na polu wzlotów
  * Rozruch i rozgrzanie silników
– Możliwe redukcje hałasu
  * Na etapie projektowania
    ^ Infrastruktury lotniczej
    ^ Procedur podejścia
  * Na etapie eksploatacji lub ograniczenia eksploatacji
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów projektu środowiskowego w oparciu o
  * Obniżenie poziomu hałasu
  * Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
4. Możliwość redukcji CO2
– Rodzaje zanieczyszczeń CO2
  * Związane z samolotem
    ^ Przelotem samolotu
    ^ Startem i lądowaniem samolotu,
    ^ Kołowaniem samolotu na polu wzlotów
    ^ Rozruchem i rozgrzaniem silników
  * Związane z obsługą na płycie
  * Ogrzewanie
  * Zastosowanie fotowoltaiki
– Możliwe redukcje CO2
  * Dotyczące samolotów
  * Sprzętu lotniskowego
    ^ Na etapie planowania i zakupu
    ^ Na etapie eksploatacji sprzętu lotniskowego
  * Wybór sposobu ogrzewania
  * Wykorzystanie zielonych źródeł energii elektrycznej
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów ograniczenia emisji CO2
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
5. Ekologiczne odladzanie i odśnieżanie płyty lotniska i pasów startowych
– Rozwiązania proekologiczne na
  * etapie projektowania
  * zakupu sprzętu
  * eksploatacji
– Kolejność prac związanych z odladzaniem i odśnieżaniem
– Powtórne zastosowanie środków
– Wybór wariantów ograniczenia zużycia środków chemicznych
– Redukcja CO2
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
6. Zagadnienia proekologiczne dla pracowników naziemnej obsługi technicznej
– Obsługa samolotów
– Obsługa sprzętów lotniskowych
– Proponowane zmiany
– Redukcja zanieczyszczeń
– Segregacja substancji szkodliwych dla środowiska
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
7. Zagadnienia zarządzania ochroną środowiska w portach lotniczych
– Wyznaczenie celów ochrony środowiska na etapie
  * Planowania
  * Eksploatacji
– Bieżąca realizacja celów
– Uaktualnianie celów i ich wprowadzanie w życie
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
8. Nowoczesne ekologiczne techniki odladzania statków powietrznych
– Obecna obsługa samolotów
– Proponowane zmiany
– Ponowne użycie środków chemicznych
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa.

Wszystkie szkolenia odbędą się z uwzględnieniem obowiązujących w lotnictwie przepisów międzynarodowych i krajowych.

Szkolenia zgodnie z Aneksem 19 ICAO odbywać się będą z zastosowaniem SMS (Safety Management System).

W ramach Projektu oferowane są:
Bezpłatne szkolenia oraz w czasie dwudniowych szkoleń bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatny catering
– Materiały szkoleniowe
– Audyt
– Indywidualne konsultacje (doradztwo)
– Opracowanie profesjonalnego planu wdrożenia działań proekologicznych

Czynnik ludzki w lotnictwie

Wiedza na temat wpływu czynnika ludzkiego na działalność lotniczą jest niezbędna, by poprawić bezpieczeństwo. Istnieje potrzeba dokonania wzorcowego kształcenia specjalistów tego kierunku i tym samym wpływania na poziom oraz standaryzację prowadzonych szkoleń.

Studia podyplomowe „Czynnik ludzki w lotnictwie” na Uczelni Łazarskiego inspirują uczestników studiów do popularyzacji zagadnień czynnika ludzkiego w swoim zawodowym środowisku i w ten sposób budowania kultury bezpieczeństwa lotniczego.

Zainteresowanie „czynnikiem ludzkim” w świecie lotniczym sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W Polsce dopiero przystąpienie do Unii Europejskiej zwróciło uwagę środowiska lotniczego i władz lotniczych na potrzeby szkolenia w tym kierunku. Przez ostatnie lata intensywna popularyzacja tego problemu (wymagania JAR), postępuje różnymi drogami, przeważnie na kilkudniowych kursach (około 20 – 25 godzin) prowadzonych przez rozmaite organizacje (szkoły lotnicze, aerokluby, wojsko, wydziały lotnicze wyższych uczelni).
– Przyczyną większości wypadków lotniczych jest człowiek. I to ten znajdujący się w kokpicie samolotu, pilot. Dlatego badanie relacji, połączeń i metod współpracy pilota z samolotem, a także pilotów pomiędzy sobą, ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych lotów. Jest to wiedza empiryczna, oparta na wieloletnich doświadczeniach, ale mająca swe powiązania z psychologią, mechaniką lotu, sposobami komunikacji, organizacją pracy i metodami zarządzania. Popularyzacji tych zagadnień w środowisku lotniczym ma służyć to szkolenie – mówi Jan Litwiński, kierownik studium.

Studia adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lotniczą i lotnictwem, w szczególności do załóg lotniczych, personelu technicznego i operacyjnego. Wiedza i świadomość w dziedzinie czynnika ludzkiego jest ważnym uzupełnieniem wiedzy technicznej i umiejętności uzyskanych na uczelniach technicznych, jak również psychologii.

Program studiów zawiera takie zagadnienia, jak psychologia lokomocji, zespół ludzki (załoga lotnicza), błąd i niezawodność człowieka (pilota), automatyzacja lotu, bezpieczeństwo lotnicze, zagrożenia, psychologiczne aspekty zarządzania konfliktem, CRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) itp.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj:
http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-transportu-lotniczego/czynnik-ludzki-w-lotnictwie/

Powołanie 7 zespołów roboczych w Polskim Klubie Lotniczym

W dniu 14 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie członków PKL, na którym oficjalnie zainaugurowano pracę siedmiu zespołów tematycznych w ramach Polskiego Klubu Lotniczego.

Celem statutowym PKL, oprócz integracji środowisk lotniczych w Polsce wokół popularyzacji wiedzy o problematyce lotnictwa cywilnego i pogłębienia społecznej świadomości znaczenia lotnictwa dla gospodarki kraju, jest dążenie do stworzenia systemów czy rozwiązań zmierzających do podniesienia rangi i jakości lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Na spotkaniu postanowiono więc, że w tym celu PKL włączy się w konsultacje społeczne przy przygotowywaniu ustaw dot. lotnictwa oraz skoncentruje się na inicjatywach i pracach użytecznych dla decydentów, ustawodawców i podmiotów branży lotniczej, między innymi poprzez opracowanie standardów i systemów dobrych praktyk.

Powołane do życia zespoły będą pracowały nad projektami z następujących obszarów zagadnień:

1. Legislacja i sprawy regulacyjne, działalność organizacji międzynarodowych (ICAO, regionalnych) i organizacji zrzeszających linie lotnicze (IATA, AEA, ERA).

2. Alianse linii lotniczych, współpraca typu joint-venture, konsolidacja i konkurencja.

3. Zastosowanie badań operacyjnych do wspomagania zarządzania w polskim transporcie lotniczym.

4. Zagadnienia makroekonomiczne i ich wpływ na lotnictwo światowe. Sytuacja i perspektywy rozwojowe lotnictwa w poszczególnych regionach świata.

5. Planowanie przestrzenne, projektowanie i budowa lotnisk z uwzględnieniem systemów nawigacyjnych. Systemy controlling-owe zarządzania.

6. Funkcjonowanie lotnisk oraz urządzeń infrastruktury lotniczej w kontekście prawa o ochronie środowiska.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Liderzy zespołów tematycznych przedstawili na spotkaniu wstępne pomysły projektów, nad jakimi zespoły zamierzają pracować, określili w przybliżeniu tryb pracy oraz zasygnalizowali, jakiego wsparcia oczekiwaliby ze strony zarządu PKL i pozostałych zespołów.

Dyskutowano włączenie niektórych prac do Międzynarodowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych i zespołu parlamentarnego d/s IST. Zaproponowano, aby PKL wsparł kwestię przygotowania strategii transportu lotniczego na najbliższe 20-30 lat oraz zainteresował się problematyką centralnego portu lotniczego. Członkowie wyrazili chęć, aby PKL był ciałem eksperckim i doradczym dla opracowania standardu/dobrych praktyk przy wykonywaniu i ocenie planów generalnych portów.

Ustalono, że po okresie wakacyjnym zarząd PKL wystąpi z oficjalnym zaproszeniem do ULC, Departamentu Lotnictwa w MIiR, sejmowej podkomisji ds transportu lotniczego itp., na spotkanie z PKL celem zaproponowania wsparcia PKL w kwestiach dot. lotnictwa cywilnego w Polsce.

Następne spotkanie zespołów PKL odbędzie się 15 września br. , na którym liderzy przedstawią konkretne propozycje projektów/tematów prac do zatwierdzenia przez zarząd PKL.

Do tego czasu prawdopodobnie zostaną powołane jeszcze dwa zespoły tematyczne PKL w następujących obszarach problematyki:

Nadzór i utrzymanie zdatności do lotu statku powietrznego;

Obsługa naziemna i jej wpływ na operacje lotnicze.

Branża lotnicza potrzebuje specjalistów

Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce i na świecie. Dynamikę jego rozwoju obserwujemy w zakresie doskonalenia technologii, w tym stosowania nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej. Przepisy polskiego prawa lotniczego, procedury wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych są stale dostosowywane do wymogów Unii Europejskiej.

Widząc potrzebę kształcenia specjalistów od prawa lotniczego, Uczelnia Łazarskiego rozwija Akademię Transportu Lotniczego, bo chce mieć realny wpływ na poziom nauczania osób odpowiedzialnych za standardy bezpieczeństwa lotniczego w Polsce. Wychodzimy naprzeciw potrzebom pracodawców i kształcimy ekspertów w zakresie międzynarodowego i polskiego prawa lotniczego. Naszych absolwentów przygotowujemy do pracy w administracji publicznej, portach lotniczych, aeroklubach i kancelariach prawnych.

– Nieustannie śledzimy i analizujemy sygnały płynące z rynku lotniczego. Stawiamy na rozwój kultury bezpieczeństwa lotniczego. Nasze kierunki tworzymy wspólnie z pracodawcami. Mamy najlepszą kadrę wykładowców w Polsce, są wśród nich wybitni przedstawiciele nauki prawa lotniczego oraz praktycy-eksperci. Naszym celem jest bardzo dobre przygotowanie absolwentów do wkroczenia na rynek pracy – opiniuje dr Anna Konert, kierownik studiów podyplomowych z Prawa Lotniczego Uczelni Łazarskiego.

W ramach Akademii Transportu Lotniczego oferujemy studia podyplomowe na kierunkach: Czynnik Ludzki w Lotnictwie, Prawo Lotnicze, Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie (SMS) oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w kameralnych grupach.

Program studiów jest zróżnicowany i dostosowany do oczekiwań naszych słuchaczy. Zawiera w szczególności zagadnienia dotyczące międzynarodowego prawa lotniczego publicznego i prywatnego, regulacji europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, warunków eksploatacji portów lotniczych w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, prawnych aspektów żeglugi powietrznej, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej negocjacji i mediacji oraz ekonomiki transportu lotniczego.

Partnerzy studiów: Airlaw.pl, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Polski Klub Lotniczy, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, IATA, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego Avion, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Akademii Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego.

Konferencja z udziałem Simona McNamara

W dniu 25 czerwca PKL spotkał się z gościem Klubu p. Simonem McNamarą dyrektorem generalnym Zrzeszenia Europejskich Regionalnych Przewoźników Lotniczych (ERAA) na konferencji poświęconej „Obecnemu miejscu i perspektywom rozwoju regionalnych linii lotniczych i portów lotniczych w Europie”.

ERAA zrzesza 50 regionalnych przewoźników lotniczych i 19 portów. Nie jest proste zdefiniowanie przewoźnika regionalnego, gdyż obecnie reprezentują oni bardzo różne modele biznesowe m. in. spółki-córki tradycyjnych linii; działają na zasadzie franszyzy; wynajmują pojemność swoich samolotów lub coraz rzadziej jako niezależni przewoźnicy.

Szef ERAA w swojej prezentacji omówił obecną sytuację przewoźników regionalnych w Europie na tle działalności przewoźników tradycyjnych – sieciowych i linii niskokosztowych. Warunki dla rozwoju tych pierwszych są coraz trudniejsze ze względu na silną i stale rosnącą konkurencję ze strony pozostałych przewoźników oraz także „ciasne” i skomplikowane ramy regulacyjno-prawne dla działalności lotniczej na naszym kontynencie. Według p. McNamary konkurencja będzie jeszcze większa w przyszłości, wpływy jednostkowe przewoźników będą więc nadal niskie, sprzeczne interesy poszczególnych graczy branży lotniczej (przewoźników, portów, dostawców, ARL itd.) spowolnią jeszcze bardziej procesy legislacyjne i skomplikują już przecież bardzo złożone ustawodawstwo unijne dla lotnictwa.

Największym wyzwaniem ale i szansą na dalszy rozwój jest znalezienie przez przewoźników regionalnych swoich „niszy” rynkowych. P. McNamara widzi spory potencjał dla przewoźników regionalnych w Europie Wschodniej i w Polsce, gdzie rynki usług lotniczych nie są jeszcze takie „nasycone”. Członkowie ERA rozważają ponadto od pewnego czasu możliwości konsolidacji jako sposobu na wzmocnienie pozycji rynkowej i poprawę wyników finansowych, przykładem przewoźników tradycyjnych czy już nawet ostatnio LCC, ale korzyści synergii nie są jednak takie ewidentne dla linii regionalnych. W niedalekiej przyszłości, według p. McNamary, rynek lotniczy w Europie będzie więc należeć do 3-4 dużych przewoźników sieciowych, tylu samo niskokosztowych linii lotniczych i do ciągle wielu przewoźników regionalnych, wyspecjalizowanych w obsłudze rynku niszowego.

Najważniejszym zadaniem ERAA w najbliższym czasie jest natomiast zmiana nieprzychylnego nastawienia polityków i ustawodawców do przewoźników i portów lotniczych w Europie poprzez popularyzację znaczenia lotnictwa dla wzrostu gospodarek europejskich oraz dla mobilności społeczeństw państw UE. A to w szczególności przewoźnicy regionalni i porty w regionach odległych od wielkich hubów mają do odegrania dużą rolę w zakresie spójności, integracji i wyrównywania różnic w Unii. W tym świetle nie zawsze pomoc państwowa musi być zjawiskiem negatywnym – w wielu sytuacjach jest potrzebna i bardzo pożyteczna, ale oczywiście musi być przyznana sprawiedliwie i z zachowaniem równej konkurencji. Według szefa ERAA nowe wytyczne unijne o pomocy państwowej dla portów i przewoźników regionalnych ograniczają możliwości wsparcia finansowego dla tych podmiotów. W Białej Księdze transportu w UE z 2011 r. nacisk jest położony na rozwój kolei i transportu drogowego i to te gałęzie transportu publicznego będą ( i zresztą już są) głównymi beneficjentami pomocy państw, a lotnictwo, jak powiedział p. McNamara nie jest nawet postrzegane jako transport publiczny, raczej jako „luksus dla bogatych podróżnych”, I ocenia, że przedstawiciele branży lotniczej za mało robią, żeby taki anachroniczny obraz lotnictwa zmienić.

Więcej informacji a także prezentację Simona McNamary znajdą Państwo pod linkami:

http://prtl.pl/polski_klub_lotniczy,19649,1

http://prtl.pl/rynek_lotniczy_wiadomosci/19688

http://www.rp.pl/artykul/706099,1122319-Regionalni-przewoznicy-szansa-dla-malych-lotnisk.html

Jak zarządzać bezpieczeństwem w lotnictwie

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na jedyne na rynku studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie SMS (Safety Management System). Miejsca na ten unikalny kierunek są limitowane, zatem warto jak najszybciej zainteresować się tegoroczną rekrutacją. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do końca września.

Kwestie prawno – menadżerskie związane z lotnictwem to jeden z najbardziej specjalistycznych obszarów, w których Uczelnia Łazarskiego kształci podyplomowo. Wśród programów dedykowanych temu sektorowi, Akademia Transportu Lotniczego przy Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzi m.in. kierunek „Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)”. Wykładają na nim wybitni specjaliści z tej dziedziny, którzy sami ukończyli szereg branżowych szkoleń. Ich wiedza i doświadczenie stanowią podstawę przekrojowego programu, nastawionego na rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych i studium przypadków.

Oferowany przez nas kierunek dedykowany jest osobom z branży lotniczej, które zainteresowane są poszerzaniem swoich kompetencji w kierunku wąskiej specjalizacji, jaką jest zarządzanie bezpieczeństwem. Nasi słuchacze to w większości kadra zarządzająca przedsiębiorstwami lotniczymi, w tym lotniskami, przewoźnikami i ośrodkami szkoleniowymi. Program studiów jest kompleksowy i dopracowany w najmniejszych szczegółach. Jakość kształcenia jest dla nas absolutnym priorytetem, co potwierdza współpraca z takimi instytucjami branżowymi, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polski Klub Lotniczy czy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wysoki poziom merytoryczny i wiarygodność zapewniają nam zainteresowanie słuchaczy z całego kraju – podkreśla dr Anna Konert, kierownik studiów z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Wśród zagadnień, które przewiduje program studiów, znajdują się m.in. kwestie związane z prawem lotniczym, czynnikiem ludzkim, polityką i promocją bezpieczeństwa, identyfikacją zagrożeń, badaniem zdarzeń lotniczych czy zarządzaniem ryzykiem.

Organizatorzy studiów dołożyli wszelkich starań by przekazywana wiedza miała możliwie przystępny charakter. Zajęcia prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi, a także z możliwością aktywnego udziału słuchaczy. Taką formułę studiów umożliwiają kameralne grupy – na roku dostępnych jest tylko 60 miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku i warunków rekrutacji znaleźć można na stronie: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-transportu-lotniczego/zarzadzanie-bezpieczenstwem-w-lotnictiwe-sms/.

Konferencja z udziałem Simona McNamara

Na zaproszenie Polskiego Klubu Lotniczego przyjeżdża do Warszawy pan Simon McNamara – dyrektor generalny Europejskiego Związku Przewoźników Regionalnych (ERAA)

W dniu 25 czerwca o godzinie 11:00 w Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie spotka się z członkami Klubu na wyjątkowym spotkaniu – konferencji poświęconej sytuacji i perspektywom rozwoju europejskich linii regionalnych i portów regionalnych.

Jesteśmy przekonani, że wystąpienie pana McNamary i dyskusja na ten tak aktualny teraz temat będą interesujące i prowokujące do przemyśleń, decyzji i działań dla zabezpieczenia rozwoju linii i portów regionalnych na naszym polskim rynku ku pożytkowi pasażerów i regionów.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego dyskusji, zaprosiliśmy do współorganizowania tego spotkania Związek Regionalnych Portów Lotniczych. Liczymy, że to początek owocnej współpracy z ZRPL.
ch.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pkl.org.pl.

Zarząd PKL

Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne

W dniu 29 maja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. “Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne”, której Polski Klub Lotniczy miał przyjemność być patronem.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Transportu Lotniczego UŁ kierowany przez dr Annę Konert, wchodzącą jednocześnie w skład zarządu PKL. Konferencja była więc dodatkową okazją popularyzacji działalności naszego Klubu.

Polski Klub Lotniczy ma przyjemność zaproponować swoim Członkom następujący plan spotkań do końca 2014 roku


Temat: Obecne miejsce i perspektywy rozwoju linii regionalnych w Europie
Spotkanie z szefem European Regional Airlines Association Mr. Simon McNamara
Termin: maj/czerwiec br.

Temat: Znaczenie przewoźników niskokosztowych dla polskich portów i dla kraju
Spotkanie z przedstawicielem niskokosztowej linii lotniczej

Temat: Jaka przyszłość dla globalnych sojuszów linii lotniczych? Recepta na sukces?
Spotkanie z przedstawicielem wiodącej linii lotniczej tradycyjnej

Temat: Obecność przewoźników z Zatoki Perskiej w Polsce.
Spotkanie z przedstawicielami wiodącego przewoźnika bliskowschodniego.

Ze względu na udział renomowanych prelegentów ze świata lotniczego zastrzegamy sobie możliwość zmian w w/w planie.

Spotkania nieformalne członków Klubu
Propozycja spotkań, które będą okazją do dyskusji i integracji środowiska lotniczego w atmosferze spotkania towarzyskiego i w przeznaczonym specjalnie dla Członków PKL atrakcyjnym lokalu. O miejscu i terminie pierwszego takiego spotkania poinformujemy wkrótce na stronie www.pkl.org.pl

Wywiad z Prezesem PKL

W dniu 23 kwietnia br. Prezes Polskiego Klubu Lotniczego Tomasz Balcerzak udzielił wywiadu o roli i planach PKL dla specjalistycznego portalu dlapilota.pl . Celem Stowarzyszenia jest integracja szeroko rozumianego środowiska lotniczego w Polsce i mamy nadzieję, że popularyzacja PKL na portalu dla pilotów pomoże zachęcić personel latający do aktywnej współpracy z nami i zasilenia szeregów członków.
Zachęcamy do lektury wywiadu!

Wywiad dostępny pod adresem:
dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/polski-klub-lotniczy-w-polsce-takie-stowarzyszenie-jest-szczegolnie-potrzebne

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.