Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 29 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Lotniczego. Członkowie zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz plan działań Zarządu na ten rok. Wybrano także nowy skład Rady Nadzorczej – w jej skład weszli: prof. Witold Wiśniowski, Leszek Sieluk i Jowita Dzierzgowska.

 

Zebrani wybrali Jana Litwińskiego na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Polskiego Klubu Lotniczego, zaś Iwonę Pomes na sekretarza Zebrania.  Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad przedstawiony członkom PKL w ustawowym terminie, w momencie zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania. Porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok.
 12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za 2016 rok.
 13. Dyskusja nad Planem Działalności na 2017 rok.
 14. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2017 rok.
 15. Dyskusja nad możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń i kursów.
 16. Dyskusja ws. lotniczej publikacji PKL – encyklopedii/leksykonu.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i absolutoria zostały przyjęte. Wybrano także nowy skład Rady Nadzorczej – w jej skład weszli: prof. Witold Wiśniowski, Leszek Sieluk i Jowita Dzierzgowska. Wśród planów na 2017 r. należy wymienić m.in. kolejne spotkania z autorytetami i ekspertami branży lotniczej , objęcie patronatem konferencji lotniczych, podjęcie działań mających na celu włączenie się w obchody 100-lecia lotnictwa polskiego. Podjęto także dyskusję nt. rozpoczęcia działań zmierzających do opracowania lotniczej publikacji o charakterze encyklopedycznym, która służyłaby kolejnym pokoleniom lotników i osób związanych z transportem lotniczym. Członkowie zobowiązali Zarząd do koordynowania prac do czasu wyłonienia zespołu redakcyjnego.