SGH zaprasza na podyplomowe studia Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE

Kolegium Zarządzania i Finansów

 

ogłasza nabór na:

 

Podyplomowe Studia

Zarządzanie i finansowanie w sektorze

 transportu lotniczego

 

Celem studiówjest dostarczenie nowoczesnej wiedzy  i umiejętności
z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym, dotyczącej zarówno przewoźników lotniczych jak i zarządców infrastruktury lotniczej
i systemów zabezpieczania ruchu lotniczego.

Program studiów pozwala też na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. Studia wyposażają też w wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu w sektorze lotnictwa, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Jednym z celów szczegółowych jest wyposażenie studentów w wiedzę
z zakresu narzędzi i procedur pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury lotniczej. Ważnym obszarem jest też wpływ nowych technologii na funkcjonowanie  sektora lotniczego.

Celem tych studiów jest uświadomienie uczestnikom konieczności systemowego patrzenia na sektor lotniczy.

Program studiów:

   Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych:

 • Polityka transportowa , procesy integracyjne w UE, globalizacja a rozwój sektora usług lotniczych.
 • Biznes lotniczy.
 • Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce.
 • Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury.
 • Zarządzanie w biznesie lotniczym.
 • Seminarium dyplomowe.

Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych wformie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach.

Tryb naboru:

Studia są adresowane do osób posiadających tytuł: licencjat, inżynier, magister.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie

kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych poprzez

rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

www.sgh.waw.pl/podyplomowe

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry.

Planowane rozpoczęcie zajęć: luty 2021 r. a zakończenie styczeń/luty2022 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych,
piątek po południu (od 15.30) i sobota.

Przewiduje się 11-12 zjazdów po 16 godz. dydaktycznych każdy.

Czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 6.850 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć, podręczników i materiałów dydaktycznych,
które będą przekazywane nieodpłatnie słuchaczom. 

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.sgh.waw.pl/podyplomowe 

 

Szczegółowy Program Podyplomowych Studiów

 „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego” – XII ed.

 

Blok I. Polityka transportowa i procesy integracyjne w UE a rozwój sektora usług lotniczych

 1. Mega-trendy i ich wpływ na sektor lotniczy.
 2. Polityka transportowa – wymiar międzynarodowy, krajowy, regionalny.
 3. Procesy integracyjne na rynku lotniczym UE .
 4. Single European Sky.
 5. Globalizacja sektora usług lotniczych.
 6. Zrównoważony rozwój transportu.
 7. Wymogi w zakresie ochrony środowiska. 

Blok II. Biznes lotniczy  

 1. Charakterystyka i aktualne trendy na rynku lotniczym.
 2. Modele biznesowe linii lotniczych.
 3. Obsługa naziemna .
 4. Rynek cargo.
 5. Zarządzanie operacyjne i działalność handlowa przewoźników lotniczych.
 6. Ekonomika infrastruktury transportu lotniczego.

Blok III. Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce     

 1. Rozwój sektora usług lotniczych – aspekty finansowe.
 2. Zarządzanie finansami, sprawozdawczość i przepływy finansowe.
 3. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych.
 4. Ubezpieczenia w transporcie lotniczym.
 5. Infrastruktura, funkcjonowanie i opłaty w portach lotniczych.
 6. Procedury i warunki dostępu do środków Unii Europejskiej.
 7. Przygotowanie wniosków o środki UE. Możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych w budowie i modernizacji lotnisk w Polsce.

Blok IV. Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury

 1. Międzynarodowe prawo lotnicze: publiczne i prywatne.
 2. Wybrane problemy prawne finansowania transportu lotniczego.
 3. Ochrona pasażerów w transporcie lotniczym, terroryzm i bezpieczeństwo.

Blok V. Zarządzanie w biznesie lotniczym    

 1. Zarządzanie i analiza strategiczna przedsiębiorstwa. 
 2. Siatka połączeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie lotniczym.
 3. Zarządzanie projektami, matryca logiczna. 
 4. Zarządzanie ludźmi.
 5. Zarządzanie czasem. 
 6. Negocjacje i atakowanie problemów w biznesie.
 7. Marketing w działalności lotniczej.
 8. Decyzje konsumentów na rynku

 

Blok VI. Seminarium dyplomowe       

 

Dodatkowe informacje:

 

Kierownik Studiów:                                    

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska          

Tel. 605 627 345                                         

e-mail: emarci@sgh.waw.pl

 

Sekretarz Studiów:

mgr Paulina Latosek

Tel. 609 801 727 

e-mail:paulina.latosek@sgh.waw.pl

Sekretariat Studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Budynek M                                                  

Ul. Madalińskiego 6/8;  III piętro p. 311         

02-513 Warszawa                                         

tel. (22) 564 73 11                                       

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa