Polski Klub Lotniczy podpisał „European Corporate Just Culture Declaration”

Polski Klub Lotniczy podpisał „European Corporate Just Culture Declaration”Polski Klub Lotniczy jako pierwsza polska organizacja lotnicza podpisała „European Corporate Just Culture Declaration” mającej na cel budowę atmosfery zaufania.

 

„European Corporate Just Culture Declaration” została podpisana z inicjatywy Komisarz UE ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego w dniu 1.10.2015. – Deklaracja wzmocni globalne przewodzenie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego  – mówiła Komisarz.  Wśród ponad 60 sygnatariuszy „European Corporate Just Culture Declaration” reprezentujących urzędy, organizacje i firmy jest także Polski Klub Lotniczy – jak dotąd jedyna polska organizacja lotnicza. Z tekstem deklaracji można się zapoznać klikając w ten link.

 

Pod koniec października podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym pt. „Czy latamy bezpiecznie?” na Uczelni Łazarskiego podpisano „Deklarację współpracy w zakresie wdrażania idei Just Culture” wzorowaną na europejskim dokumencie. Z polską deklaracją można się zapoznać klikając na ten link.

 

Czym jest „just culture”? 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 376/2014 ws. zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zasada „just culture” oznacza politykę, w ramach której bezpośrednio zaangażowani operatorzy lub inne osoby nie są karani za działania, zaniechania lub podjęte przez nich decyzje, które są współmierne do ich doświadczenia i wyszkolenia, lecz w ramach której nie toleruje się rażącego niedbalstwa, umyślnych naruszeń i działań powodujących szkody. Zasada „just culture” powinna zatem zachęcać osoby do zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie powinna ona jednak zwalniać tych osób z ich zwykłych obowiązków. W związku z tym pracownicy lub personel kontraktowy nie powinni ponosić jakiegokolwiek uszczerbku z powodu informacji przekazanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków umyślnego naruszenia przepisów lub w przypadku gdy doszło do wyraźnego i poważnego zlekceważenia oczywistego ryzyka i poważnego zaniedbania zawodowego obowiązku zachowania staranności bezsprzecznie wymaganej w danych okolicznościach, powodującego możliwą do przewidzenia szkodę na osobie lub na mieniu lub poważnie narażającego na szwank poziom bezpieczeństwa lotniczego.

Odpowiedź na pytanie, czym jest Just Culture znajdziecie także w artykule autorstwa Zespołu Latajmy Bezpiecznie.

 

Komu zgłosić zdarzenie?

 

Przypominamy,  że koncepcję „just culture” realizuje w Polsce wprowadzony z dniem 25 listopada 2008 r. dobrowolny i poufny system zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym. Zgłoszenia można złożyć poprzez stronę latajmybezpiecznie.org prowadzoną przez Zespół Identyfikowania Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym powołany przez prezesa ULC.  Osobom zgłaszającym informacje  zapewniana jest pełna anonimowość. Zgłoszenia zdarzeń lotniczych przyjmuje także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Polski Klub Lotniczy podpisał „European Corporate Just Culture Declaration”