Po Walnym Zebraniu Członków Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 8 maja 2015 r. Walne Zebranie Członków PKL otworzył członek zarządu Stowarzyszenia – Sebastian Gościniarek, którego zebrani wybrali na przewodniczącego WZC. W obradach wzięło udział 16 członków PKL.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad przedstawiony członkom PKL wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014 rok.
12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za 2014 rok.
13. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności PKL o działalność gospodarczą.
15. Wprowadzenie zmian do statutu w par. 16 ust. 1 pkt b ppkt iii:
Jest: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy”;
Ma być: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 3 miesiące”;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
17. Zamknięcie obrad.

Jeden z członków zgłosił wniosek o przerwanie obrad przed omówieniem pozycji 13 porządku obrad i przełożenie punktów 13 i 16 na drugą część obrad w późniejszym terminie. Argumentował to faktem, że zmiany w zarządzie powinny zostać starannie przeprowadzone a plan działalności na rok bieżący omówiony już z nowym zarządem. Propozycja ta została przyjęta przeze zebranych.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności zarządu PKL w 2014 r.
PKL zakończył rok z wynikiem pozytywnym w wysokości 347,98 PLN.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Zebrani przyjęli jednogłośnie także sprawozdanie zarządu z działalności w 2014 r.
Najważniejszymi działaniami zarządu było w ub. r.:
dokończenie czynności zw. z rozpoczęciem działalności PKL;
zorganizowanie kilku spotkań-konferencji z ważnymi przedstawicielami europejskiej branży lotniczej;
powołanie 7 zespołów roboczych do pracy nad zagadnieniami merytorycznymi;
nawiązanie współpracy z European Aviation Club;
promocja i popularyzacja działalności PKL na stronie internetowej, Facebook oraz u partnera medialnego PRTL.pl;
spotkania integracyjne (czwartkowe i inne);
udział w konferencjach zewnętrznych w formie merytorycznej lub patronatu.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Sieluk przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej które zostało przyjęte w głosowaniu jawnym.

Przyjęto uchwały za udzieleniem absolutorium zarządowi PKL w całości oraz za udzieleniem absolutorium Radzie Nadzorczej PKL w całości.

Przewodniczący wysunął propozycję rozszerzenia zakresu działalności PKL o działalność gospodarczą argumentując potrzebą otwarcia nowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. Przyjęte to zostało jednomyślnie.

Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian do statutu celem usprawnienia procesu wpłacania składek członkowskich.
Uchwała o treści: „Walne Zebranie Członków przyjmuje zmianę statutu w par. 16 ust. 1 pkt b ppkt iii poprzez zamianę obecnego zapisu: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy” na nowy zapis: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 3 miesiące” została przyjęta w głosowaniu jawnym.

W tym momencie WZC zostało przerwane zgodnie z przyjętą zmianą do porządku obrad.
Obrady WZC zostały wznowione 29 czerwca 2015 r. zgodnie z porządkiem obrad. W zebraniu uczestniczyło 20 członków.
Do omówienia pozostały następujące merytoryczne punkty porządku obrad:
Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu PKL Tomasz Balcerzak omówił planowane działania na rok bieżący przedstawione zebranym wcześniej w materiałach na WZC: rozszerzenie działalności PKL o działalność gospodarczą; koncentracja na pozyskiwaniu funduszy; pozyskiwanie członków wspierających; patronat nad przedsięwzięciami badawczymi i naukowymi; publikacje rezultatów prac zespołów tematycznych PKL; działalność opiniodawcza i opiniotwórcza; konsultacje społeczne; organizacja spotkań oficjalnych i nieoficjalnych oraz ew. imprez okolicznościowych; obecność w mediach; uatrakcyjnienie strony internetowej Stowarzyszenia.
Plan działalności PKL został poddany pod dyskusję zebranych i następnie przyjęty jednogłośnie.

Sebastian Gościniarek poinformował, że ze względów osobistych i zawodowych składa rezygnację z funkcji członka zarządu PKL. Ponieważ zarząd Stowarzyszenia musi się składać z minimum trzech osób, przewodniczący zaproponował głosowanie spośród 5 kandydatur zgłoszonych wcześniej drogą elektroniczną przez członków PKL.
W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano kandydaturę Leszka Chorzewskiego włączając go do składu zarządu w miejsce ustępującego Sebastiana Gościniarka.
Nowo wybrany członek zarządu poinformował, że w swoich działaniach na rzecz PKL położy akcent na zwiększenie obecności PKL w głównych środkach masowego przekazu.

Na koniec Walnego Zebrania członek zarządu PKL Anna Konert zaproponowała nadanie prof. dr Markowi Żyliczowi tytułu Członka Honorowego Polskiego Klubu Lotniczego. Propozycję uzasadniła wielkimi zasługami prof. Żylicza w kształtowaniu i rozwoju prawa lotniczego w kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej oraz jego wysiłkami w zakresie popularyzacji problematyki lotniczej. Głosowanie nad tą propozycją będzie przeprowadzone obiegiem po WZC.

Vide zdjęcia z WZC w Galerii.