Pytanie do ministra właściwego ds. transportu

W Dzienniku Ustaw z 20 października 2014 r, (poz. 1420) ukazał się tekst rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju (MIiR) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk, w którym (w § 3) został przywołany podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (Doc 9859) wydany przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jako dokument zawierający „wymagania” dla systemów bezpieczeństwa, jakie mają być stosowane na lotniskach.
W przypisie dolnym do tego paragrafu wskazano, że dokumentem obowiązującym jest podręcznik Doc 9859 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 15, poz. 94 z 22 września 2011 r. (wytyczne nr 10).
W tym kontekście należy zauważyć, co następuje:
1. „Wymagania”, jak to jest sformułowane w tym rozporządzeniu, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) publikuje w Załącznikach do Konwencji chicagowskiej, a wynika to bezpośrednio z art. 37 do tej Konwencji i tam są one nazywane „międzynarodowymi normami oraz zaleconymi metodami i zasadami postępowania” (Standards and Recommended Practices – SARPs).
Podręczniki ICAO są w tym systemie (chicagowskim) tylko materiałami doradczymi, a nie „wymaganiami”, dlatego też nie mogą zastąpić norm międzynarodowych (SARPs ICAO) ani też występować samodzielnie lub samoistnie a tylko, jako uzupełnienie tych SARPs.
Podręcznik ICAO Doc 9859 (wydanie II z 2009 r.), na który powołuje się ww. rozporządzenie MIiR, został, co prawda, opublikowany w języku polskim w Dz. Urz. ULC nr 15, poz. 94 z 2011 r., jednak to wydanie podręcznika (II) zostało w roku 2013 wycofane przez ICAO i zastąpione całkowicie nowym wydaniem (III), które do tej pory nie zostało opublikowane w języku polskim w Dz. Urz. Prezesa ULC.
Wskazanie w rozporządzeniu MIiR (w 2014 r.), jako źródła prawa dokumentu ICAO Doc 9859 (II) wycofanego z użycia w 2013 r. i brak publikacji nowego wydania (III) w jęz. polskim stanowi istotną wadę prawną.
2. Międzynarodowe normy oraz zalecane metody i zasady postępowania (SARPs ICAO) dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (wymagania), w tym także bezpieczeństwem na lotniskach, podane są w Załączniku 19 do Konwencji chicagowskiej pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem” (wyd. pierwsze). Tekst tego Załącznika został opublikowany w Dz. Urz. Prezesa ULC z 16 kwietnia 2014 r. poz. 28, Obwieszczenie Prezesa ULC nr 5.
Jednakże, art. 3 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393) wymaga, aby Załączniki do Konwencji były wdrażane do polskiego systemu prawnego w drodze oświadczenia rządowego ws. mocy obowiązującej (Dz. U. z 2003 r. nr 146, poz. 1413) i po bezzwłocznym ogłoszeniu ich tekstów w Dzienniku Urzędowym Prezesa ULC.
Do dnia dzisiejszego (od lutego 2013 r.) nie dokonano nowelizacji oświadczenia rządowego, które wdrażałoby Załącznik 19 do polskiego systemu prawnego, więc publikacja jego treści w Dz. Urz. ULC jest prawnie bezskuteczna.
Przedstawiając powyższe braki źródeł prawa, a jednocześnie mając na uwadze, że Prezes Urzędu właśnie rozpoczyna cykl audytów certyfikacyjnych na polskich lotniskach w celu potwierdzenia, że spełniają one wymagania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk, ośmielam się zadać ministrowi właściwemu ds. transportu tylko jedno proste pytanie:
Czy Prezes ULC może prowadzić procesy certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem na polskich lotniskach z wykorzystaniem rozporządzenia MIiR, w którym przywołany jest wycofany z użycia podręcznik ICAO Doc 9858 (wyd. II z 2009 r.) ?

Pozostaję z poważaniem
Waldemar Królikowski
Polski Klub Lotniczy

PKL na Konferencji „Lotnisko 2015”

Polski Klub Lotniczy uczestniczył w 8. edycji Międzynarodowej Konferencji i Wystawy “Lotnisko 2015”, która odbyła się w Warszawie 26 lutego 2015 r.
Konferencja zgromadziła decydentów, ustawodawców, doradców i naukowców oraz przedsiębiorstwa, firmy i instytuty branży lotniczej i poruszyła szereg zagadnień dotyczących szeroko pojętej problematyki funkcjonowania portów lotniczych w naszym kraju i w świecie.
Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez liczne grono członków, którzy wzięli aktywny udział w dyskusjach z ekspertami sektora lotniczego, tworzącymi cztery sesje tematyczne: SES i nowe technologie dla infrastruktury lotniskowej nową jakością dla cywilnego transportu lotniczego; Bezpieczeństwo pasażerów, samolotów i infrastruktury wobec aktualnych zagrożeń – rozwiązania systemowe i technologie; Ratownictwo lotniskowe – nowe wyzwania i technologie; Możliwości wykorzystania byłych lotnisk wojskowych – stan prawny, szanse, wyzwania dla zaawansowanych koncepcji i rozwiązań architektonicznych.
Moderatorami wszystkich tych paneli byli członkowie Zarządu PKL pp. Tomasz Balcerzak i Sebastian Gościniarek.
Prezes Tomasz Balcerzak wystąpił ponadto z referatem omawiającym „Jakie istnieją współczesne zagrożenia związane ze stale rosnącym ruchem lotniczym na świecie?” – referat w załączeniu (współautor Ewa Stopyra z PKL).
W tej samej sesji tematycznej prezentację swoją na temat „ GBAS/SBAS koniecznym elementem każdego lotniska” przedstawił również prof. nzw. dr. hab. inż. nawig. Andrzej Fellner z Politechniki Śląskiej, najnowszy członek naszego Stowarzyszenia.
Wiedza i doświadczenie ekspertów zrzeszonych w Polskim Klubie Lotniczym zostały docenione w środowisku lotniczym.

Referat „Jakie istnieją współczesne zagrożenia……….?”

Spotkanie Świąteczne PKL w 1. rocznicę działalności

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, to czas spotkań w rodzinnym gronie i z przyjaciółmi.

Z tej okazji Polski Klub Lotniczy spotkał się 18 grudnia w gronie swoich Członków i zaproszonych Gości w stylowym wnętrzu Klubu Profesorskiego Uczelni Łazarskiego.
Wigilia Polskiego Klubu Lotniczego odbyła się dokładnie w wigilię pierwszej rocznicy powstania Stowarzyszenia.
Prezes Tomasz Balcerzak w imieniu całego Zarządu PKL podziękował przedstawicielom polskiej „Rodziny Lotniczej” za rok wspólnego działania i pracy oraz życzył sukcesów zawodowych i szczęścia osobistego. Zapowiedział dalszy intensywny rozwój działalności Klubu w nadchodzącym 2015 roku z naciskiem na aktywność medialną i lobbyingową oraz doradztwo eksperckie. Misją Stowarzyszenia jest pogłębienie wiedzy o problematyce związanej z transportem lotniczym w Polsce i świecie, popularyzacja wśród ogółu społeczeństwa znaczenia komunikacji lotniczej dla gospodarki i rozwoju Kraju oraz reprezentowanie wspólnych interesów polskiej branży lotniczej wobec ustawodawców i decydentów politycznych i gospodarczych.
Spotkanie zaszczycił swą obecnością Ksiądz Kapelan Zbigniew Stefaniak z Kapelanii Lotniska Chopina w Warszawie, który pobłogosławił opłatki i życzył obecnym i ich rodzinom wysokich lotów nie tylko zawodowych ale i duchowych.
Indywidualnym serdecznym życzeniom nie było końca: PKL zrzesza przedstawicieli przewoźników lotniczych, portów lotniczych, agencji zarządzania ruchem powietrznym, władz lotniczych, urzędów centralnych, organów administracji państwowej i samorządowej, firm doradczych, środowiska akademickiego i naukowego. A ważnym celem PKL jest zintegrowanie tego szeroko rozumianego środowiska polskiego lotnictwa cywilnego.
Na Gości czekała również miła niespodzianka w postaci najpiękniejszych polskich i zagranicznych kolęd w wykonaniu… prezesa Balcerzaka na saksofonie przy akompaniamencie fortepianu.
Atmosfera spotkania wprowadziła wszystkich w nastrój radosnego wypatrywania Świąt.
Wesołych Świat Bożego Narodzenia i Do Siego Roku!

Wykład na temat ECCAIRS

Eccairs_fotoW dniu 24 listopada 2014 r. w Polskim Klubie Lotniczym odbyła się, pod patronatem Instytutu Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego, prezentacja możliwości systemu European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS).

Europejski system jest narzędziem wspierania krajowych i europejskich podmiotów w zakresie zbierania, udostępniania i analizowania informacji o zdarzeniach lotniczych w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego w państwach Unii Europejskiej.

Ekspert Urzędu Lotnictwa Cywilnego pan Piotr Kaczmarczyk omówił i pokazał możliwości systemu rejestracji i analiz zdarzeń w lotnictwie ECCAIRS w wersji 4 oraz w nowej wersji 5, która będzie wdrażana w 2015 roku.

System ECCAIRS wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez:
– gromadzenie raportów zdarzeń zgodnie z taksonomią ICAO ADREP/HEIDI,
– standaryzowanie danych (zdarzeń),
– analizowanie danych,
– ich integrację oraz
– rozpowszechnianie danych pomiędzy krajowymi i unijnymi władzami i organami lotniczymi.
Służą temu różnorodne aplikacje, które system udostępnia użytkownikom na każdym z w/w etapów.

Zalety systemu ECCAIRS polegają przede wszystkim na standaryzacji narzędzi, zakodowaniu zdarzeń w jednoznaczne dla wszystkich użytkowników pojęcia, łatwości wymiany informacji między użytkownikami i możliwości stosowania analiz na różnych poziomach zależnie od potrzeb środowiska lotniczego.

Komisja Europejska udostępnia system państwom członkowskim nieodpłatnie, ale ogranicza dostęp poprzez limitowanie ilości użytkowników w danym państwie. Dostęp do bazy KE przekazywany jest imiennie i w naszym kraju mają go 2 osoby: z ULC i PKBWL. Do części krajowej systemu dostęp ma 136 osób z podmiotów branży lotniczej. Wprowadzaniem danych do ECCAIRS zajmuje się wyłącznie ULC na podstawie formularzy zgłoszeń incydentów i wypadków od polskich podmiotów, do czego zobowiązują ich rozporządzenia PE i Rady UE: nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz nr 376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.
KE, EASA i państwa członkowskie publikują coroczny raport o stanie bezpieczeństwa lotniczego. Zgodnie z Dyrektywą 2003/42/WE: „Państwa Członkowskie mogą przynajmniej raz do roku publikować przegląd bezpieczeństwa zawierający informacje o typach zdarzeń zebranych przez ich system obowiązkowego zgłaszania”.

Wykład prof. dr Pablo Mendes de Leon

Gość PKL, światowej sławy znawca prawa lotniczego i kosmicznego, prof. dr Pablo Mendes de Leon z Uniwersytetu w Leiden poświęcił swój wykład omówieniu genezy, celów i konsekwencji głównego aktu prawnego, którzy leży u podstaw całokształtu obecnego międzynarodowego prawa lotniczego – Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym transporcie lotniczym z 1944 roku. Ten 70letni dokument przyjęło 191 państw (nawet Korea Płn.), czyniąc go jednym z najpowszechniej stosowanych źródeł publicznego prawa międzynarodowego.

Prof. Mendes de Leon wskazał na wiele braków tej Konwencji w postaci niejasnych definicji lub wręcz ich braku dla różnych zagadnień: i tak np. brakuje jasnej definicji dla określenia statusu statku państwowego, dając asumpt do dowolnej w tym zakresie interpretacji przez poszczególne państwa.

Dr Marek Żylicz, wielki polski autorytet w zakresie prawa lotniczego, stwierdził, że konieczne jest pilne uzupełnienie Konwencji o przejrzyste kryteria pozwalające na rozgraniczenie lotu państwowego od lotu cywilnego. Warunkiem jest ich zaakceptowanie przez sygnatariuszy Konwencji.

ICAO powołane do życia przez Konwencję wydało przez kilkadziesiąt lat wiele aktów prawnych nowelizujących lub uzupełniających postanowienia Konwencji: wydało m. in. dokumenty pomagające zidentyfikować status lotu, ale niestety są one niewiążące prawnie i pozostawiają dowolność interpretacji.

Inną niejasną kwestią poruszoną przez gościa z Holandii było, czy państwo ma obowiązek zamykania przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa. Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, poddała natomiast pod dyskusję możliwość przystąpienia organizacji międzynarodowych np. UE do Konwencji.

Słuchacze (m. in. członkowie PKL i studenci Uczelni Łazarskiego) mieli unikalną okazję zapoznania się z opinią prof. Mendes de Leon na temat aspektów prawnych wydarzeń, które skutkowały różnymi problemami formalnymi związanymi z zapisami lub ich brakiem w Konwencji np. zestrzelenie samolotów cywilnych KAL 902 nad ZSRR i MH 17 nad Ukrainą oraz katastrofa w Smoleńsku.

Konwencja Chicagowska ukształtowała środowisko formalno-prawne, w jakim działają do dzisiaj linie lotnicze na całym świecie, a także inne podmioty branży lotniczej takie jak porty lotnicze czy służby zarządzania ruchem lotniczym oraz władze lotnicze i ustawodawcy. Konwencja stworzyła jeden z bardziej restryktywnych reżimów prawnych, w jakim przyszło funkcjonować podmiotom gospodarczym. Poddaje on podmioty ścisłej kontroli ze strony własnego państwa, ale przede wszystkim kontroli i woli obcych państw. Na skutek doświadczeń obu wojen światowych Konwencja Chicagowska podtrzymała bowiem zasadę ustanowioną przez Konwencję Paryską z 1919 roku o absolutnej zwierzchności państwa nad swoim terytorium i związanej z tym suwerenności przestrzeni powietrznej nad terytorium lądowo-morskim państwa. Jednakże, warto zauważyć na marginesie, Konwencja nie ma zastosowania w czasie wojny.

Przewoźnicy lotniczy w szczególności odczuwają skutki wielu ograniczeń narzuconych przez Konwencję i są często orędownikami jej nowelizacji mającej na celu liberalizację warunków funkcjonowania światowego transportu lotniczego. Prof. Mendes de Leon uznał te dążenia za mało realistyczne w obecnej rzeczywistości światowych relacji geopolitycznych.

Wizyta prof. dr Pablo Mendes de Leon

Polski Klub Lotniczy będzie miał przyjemność gościć światowej sławy autorytet w zakresie międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, prof. dr Pablo Mendes de Leon z Uniwersytetu w Leiden w Holandii. Specjalnie dla członków PKL i studentów Uczelni Łazarskiego wygłosi wykład na temat: Międzynarodowe Publiczne Prawo Lotnicze.

Prof. dr Mendes de Leon przyjeżdża do Warszawy z okazji 85-lecia Konwencji Warszawskiej (Konwencja w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.) i Polski Klub Lotniczy objął Jego wizytę honorowym patronatem.

Zapraszamy Członków PKL i studentów Uczelni Łazarskiego na wykład i spotkanie z tak wyjątkowym autorytetem i wybitnym znawcą zagadnień prawnych transportu lotniczego. Spotkanie odbędzie się 22 października br. o godz. 17:00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43.


Prof. Dr. Pablo Mendes de Leon

Pablo Mendes de Leon is Professor of Air and Space Law and Director of the International Institute of Air and Space Law of Leiden University, which is one of the leading international scientific research and teaching institutes in the world, specialized in legal and policy issues regarding aviation and space activities. The Faculty of Law of Leiden University founded the institute in 1986. In addition to his duties as Director of the International Institute of Air and Space Law of Leiden University, Pablo Mendes de Leon maintains a vast range of memberships in organizations that work to combine law and practice of aviation law and policy. For instance, he is President of the European Air Law Association, Visiting Professor at the National University of Singapore and the University of Bordeaux, France, a judge at the District Court of Haarlem, Membre titulaire de l’académie de l’air et de l’espace, Toulouse, France, a member of the International faculty of IATA, a Board Member of the magazines Air and Space Law, Journal of Air Law and Commerce and the Italian ANIA Insurance Newsletter and the Director of the Series of Publications in International Aviation law and Policy with Kluwer Law International. He is the author of a large number of publications on topical issues regarding aviation law and policy.

Współczesne metody wspomagania decyzyjnego w lotnictwie

W dniu 06 października 2014r. w Uczelni Łazarskiego miała miejsce prezentacja dr inż. Andrzeja Słodownika na temat współczesnych metod wspomagania decyzyjnego w transporcie lotniczym. Była to rzadka okazja zapoznania się ze stosowanymi przez wiodące linie świata sposobami prognozowania siatki połączeń i programu przewozowego. I do tego wyjaśnionymi i zaprezentowanymi w funkcjonowaniu przez znanego specjalistę w tym zakresie, który wiedzę swą pogłębiał w ramach prac w międzynarodowej organizacji AGIFORS, promującej rozwój zastosowań modelowania matematycznego i komputerowego do wspomagania decyzyjnego w zarządzaniu transportem lotniczym. Dr inż. Słodownik miał także okazję w przeszłości stosować wyniki badań operacyjnych w praktyce, kiedy zainicjował współpracę PLL LOT z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne tezy wystąpienia dotyczyły następujących aspektów problematyki:
1. Rozwój rynku lotniczego i towarzyszący temu wzrost konkurencji pomiędzy przewoźnikami i portami lotniczymi oraz coraz szerszy dostęp do informacji dzięki rozwojowi Internetu i powstającym sieciom społecznościowym wymaga coraz bardziej efektywnych metod wspomagania decyzyjnego w całym obszarze zarządzania transportem lotniczym;
2. Dla przewoźników lotniczych największym wyzwaniem jest doskonalenie podstawowego procesu biznesowego, jakim jest planowanie optymalnego programu przewozowego w warunkach wysokiej dynamiki działań konkurencji i szerokiego dostępu do ofert przewozowych (cena, rozkład lotów);
3. Historycznie ukształtowane obszary funkcjonalne u przewoźników lotniczych (scheduling, pricing, revenue management, operations) są mało zintegrowane, co ogranicza możliwe do uzyskania globalne optimum odpowiadające maksimum zysku z działalności przewozowej;
4. W tych warunkach ukształtowały się następujące priorytety w rozwoju metod wspomagania decyzyjnego:
a) poprawa jakości prognozy popytu w oparciu o modele logitowe i symulację wieloagentową,
b) integracja procesu planowania siatki połączeń, strategii cenowej i zarządzania wpływami,
c) uwzględnienie czynnika niezawodności w procesie planowania rozkładu,
d) optymalizacja procesów utrzymania statków powietrznych w gotowości technicznej,
e) minimalizacja zużycia paliwa lotniczego.

Prezentację zakończył pokaz symulacji doboru samolotu do rynku i optymalizacji stochastycznej rezerw czasowych w planowanym rozkładzie lotów dla poprawy punktualności realizacji rozkładu.

Przedstawione techniki i systemy są już stosowane szeroko w praktyce, nie tylko w lotnictwie, ale też w innych branżach. Niestety w Polsce nie ma tradycji współpracy przewoźników z ośrodkami akademickimi, tworzenia tzw. ośrodków naukowo-praktycznych „głębokiej wiedzy”, które są warunkiem skutecznego kształtowania praktycznej wiedzy w obszarze wspomagania decyzyjnego w zarządzaniu transportem. Dobra baza naukowa jednak istnieje: ośrodek w Krakowie działa dla klienta amerykańskiego a ośrodek w Gdańsku – dla przewoźnika niemieckiego. Dr inż. Słodownik ma nadzieję, że i w Polsce transport lotniczy zacznie z tych metod korzystać.

Spotkanie z dr Andrzejem Słodownikiem

W dniu 6 października br. o godz.18:00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego odbędzie się spotkanie z dr Andrzejem Słodownikiem, członkiem rady nadzorczej Polskiego Klubu Lotniczego, poświęcone problematyce „Wspomagania decyzyjnego we współczesnym transporcie lotniczym”.

Dr Andrzej Słodownik współprowadzi od trzech lat zajęcia z dziedziny wykorzystania narzędzi matematycznych dla badania rynków i popytu pasażerskiego a także optymalizacji strategii i bieżącej działalności linii lotniczych na Wydziale Matematyki informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedział na ten temat: „Jest dla nas wszystkich oczywiste, że współczesny transport lotniczy jest światowym liderem w stosowaniu najnowszych metod wspomagania decyzyjnego w wszystkich obszarach zarządzania i jest inicjatorem nowych rozwiązań w współpracy z środowiskami akademickimi i i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Niestety w Polsce w przeciwieństwie do wiodących krajów w dziedzinie transportu lotniczego brakuje centrów „głębokiej wiedzy” w zakresie praktycznego wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania decyzyjnego do wspomagania zarządzania. Oczywiście w swojej codziennej pracy nasi przewoźnicy korzystają ze współczesnych aplikacji IT do wspomagania zarządzania, ale jest to wiedza z poziomu operatora. Mamy też w Polsce ośrodki akademickie mające duży dorobek wiedzy teoretycznej na temat modelowania matematycznego i komputerowego, ale problemem jest transfer tej wiedzy do praktyki. Jest to zresztą problem ogólnopolski. Dlatego proponuję, żeby skorzystać z doświadczenia światowej organizacji Airline Group of International Federation of Operational Research Societies AGIFORS, która skupia światową czołówkę praktyków z linii lotniczych i przedstawicieli wiodących światowych ośrodków akademickich, zajmujących się zastosowaniem modeli matematycznych i komputerowych w szeroko pojętym transporcie lotniczym. Pozwoli to nam lepiej poznać procesy prognozowania rynku i optymalizacji decyzji zarządczych”.

Zarząd PKL

Ryanair w PKL

17 września br. Polski Klub Lotniczy gościł szefa sprzedaży i marketingu Ryanaira, pana Petera Bellew. W spotkaniu, poświęconym znaczeniu przewoźników niskokosztowych dla portów lotniczych i rozwoju gospodarczego naszego kraju, uczestniczyli przedstawiciele polskich portów regionalnych, członkowie PKL, władze gościnnej jak zawsze Uczelni Łazarskiego oraz dziennikarze. Niestety nie udało się namówić Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ani Urzędu Lotnictwa Cywilnego do udziału w dyskusji nad jednym z fundamentalnych zagadnień polskiego rynku lotniczego: jak ważni są Ryanair i inni przewoźnicy niskokosztowi (np. Wizzair) dla funkcjonowania portów? dla zapewnienia komunikacji lotniczej z/do Polski? jak wpłynęli oni na rozwój naszego rynku przewozów w ostatnich 10 latach i rozwój naszej gospodarki? jaką rolę będą odgrywać w naszym kraju za kilka lat?

Aby zobaczyć prezentację p. Bellew KLIKNIJ TUTAJ

Ocenia się, że przewoźnicy niskokosztowi, którzy stopniowo zdominowali rynek polski (w 2013 r. już 51% udziału w rynku wg danych ULC), spowodowali trzykrotny wzrost łącznych przewozów pasażerskich w naszym kraju od 2004 r.. Sukces tego modelu biznesowego w Polsce opierał się głównie na pobudzeniu popytu w warstwach społecznych i w regionach, które były dotąd w tym zakresie „uśpione”. Dzięki stymulacji ruchu bardzo zyskały porty regionalne ( w 2013 r. udział portów WAW i WMI w obsłudze ruchu w Polsce wyniósł już tylko 44%).

Ryanair nazywa siebie dumnie „Europe’s Favourite Airline”, co o tyle jest prawdą, że rzeczywiście przewiózł w ostatnim roku największą ilość pasażerów spośród wszystkich przewoźników europejskich: 86 mln. Także pod względem ilości 69 baz jest numerem jeden na naszym kontynencie. Ponadto, to co zadecydowało o sukcesie przewoźnika to koszty jednostkowe i ceny biletów, które są najniższe ze wszystkich przewoźników w Europie. Średnia cena biletu wy nosi 46 Euro (spadek o 4% w stos. do ub.r.) w porównaniu z 83 Euro u Norwegian/84 Euro u easyjet a koszt jednostkowy na fotel – 29 Euro ( w porównaniu np. z Norwegian – 62 Euro czy easyjet – 52 Euro). I utrzymanie najniższych kosztów i cen jest priorytetem strategicznym przewoźnika irlandzkiego, pomimo podnoszenia od pewnego czasu standardów obsługi i jakości produktu ( m.in. wprowadzono 24 godz. na zmiany w rezerwacji, 2gi bezpłatny bagaż kabinowy, łatwiejszą w obsłudze stronę internetową, możliwość wyboru miejsca w samolocie, nawiązano współpracę z globalnymi systemami dystrybucji itd.) i pomimo zakładania baz w głównych, a nie tylko drugorzędnych, portach europejskich. Ryanair zamierza ten trend rozwoju baz i usług dla pasażerów rozwijać i kierować swoją ofertę do różnych segmentów rynku jak ruch biznesowy, korporacyjny, grupowy, w ten sposób podążając pomału w kierunku oferty produktowej linii hybrydowych czy nawet tradycyjnych. Jeśli uda mu się przy tym utrzymać najniższe koszty, to zdobędzie znaczną przewagę konkurencyjną nad najsilniejszymi przewoźnikami sieciowymi, już nie tylko poprzez generowanie tzw. nowego ruchu, ale przede wszystkim odbierając pasażerów konkurencji. Dotychczasowa poprawa jakości obsługi, według słów pana Bellew, nie wpłynęła na podwyżkę kosztów, ale wydaje się, że Ryanair będzie zapewne ostrożny we wzbogacaniu swojego produktu, aby nie utracić głównego atutu, jakim jest niska cena biletu.

Ryanair ma plany wielkiej ekspansji w Europie: w 2019 r. chce przewozić 112 mln pasażerów ( przy każdorocznym wzroście przewozów o 5%) a w 2024 r. – już 150 mln. Na chwilę obecną dysponuje 304 samolotami (tego samego typu – B737-800 – co pozwala znacznie ograniczyć koszty obsługi technicznej), zamówił jeszcze u Amerykanów kolejnych 180 maszyn tego typu a ponadto 200 maszyn B737 MAX200 o jeszcze niższym koszcie na fotel. Także na rynku polskim Ryanair widzi ogromny potencjał rozwoju i zapowiada, że, począwszy od sezonu zimowego, zwiększy oferowanie na swoich trasach, utworzy nowe bazy i otworzy nowe kierunki. Peter Bellew wskazał na korzyści dla rynku polskiego z tego wynikające: lepsza oferta rozkładowa i połączeń dla pasażerów, więcej dogodnych połączeń domestic, oferta dla podróżujących w interesach, impuls dla rozwoju portów regionalnych, zapewnienie większej mobilności społeczeństwa i wreszcie – stworzenie nowych miejsc pracy. Bo ja nasz gość podkreślił, „nie ma branży, która tworzy więcej miejsc pracy niż turystyka”.

Ryanair, który stał się w ub. roku przewoźnikiem nr 1 na rynku polskim z ponad 5 mln przewiezionych pasażerów, chce do przyszłego roku uzyskać przyrost do 7 mln osób! Głównym jego konkurentem będzie szybko rozwijający się Wizzair i trudno oprzeć się wrażeniu, że zapowiadana ekspansja na rynku polskim jest odpowiedzią na równie ambitne plany przewoźnika węgierskiego.

Zapytany o kształt transportu lotniczego w Europie, w tym w Polsce w najbliższej przyszłości, pan Bellew zapowiedział, że po zakończeniu konsolidacji na rynku będą się liczyć tylko: Ryanair, grupa Lufthansy, easyjet, Etihad/Alitalia. grupa IAG (British/Iberia) oraz grupa AF/KLM. Nie widzi miejsca w Europie dla małych, niezależnych przewoźników, zwłaszcza wysokokosztowych. Natomiast widzi wyraźnie duże możliwości rozwoju dla swojej firmy na rynku polskim z uwagi na ciągle bardzo niski poziom przewozów i nieuruchomionej jeszcze pełnej mobilności społeczeństwa w porównaniu z dojrzałymi rynkami zachodnimi. Pod tym kątem zapowiedział nabór w Polsce 500 pilotów i 1000 osób personelu pokładowego oraz możliwość otwarcia ośrodka obsługi technicznej.

Ryanair ma także w swoich planach uruchomienie połączeń dalekiego zasięgu, ale na razie z powodu niedostępności na rynku na chwilę bieżącą odpowiednich samolotów nie może zrealizować tej nowej odsłony w swojej strategii. Niemniej wkrótce możemy się spodziewać pojawienia się nowego globalnego „gracza”.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją p. Petera Bellew.

EW

Konferencja PKL “Znaczenie przewoźników nisko-kosztowych dla polskich portów lotniczych i dla Kraju”

W dniu 17 września o godzinie 12:00 w Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie odbędzie się spotkanie z dyrektorem Ryanaira ds sprzedaży i marketingu Mr Peterem Bellew.

Gość przylatuje do Warszawy na zaproszenie PKL.

Konferencja będzie poświęcona roli i znaczeniu przewoźników nisko-kosztowych dla portów lotniczych oraz gospodarki naszego kraju, na które w szczególności serdecznie zapraszamy przedstawicieli portów. Gość przylatuje do Warszawy na zaproszenie PKL.

PKL jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii różnych „graczy” na rynku usług lotniczych, Do stowarzyszenia należą przedstawiciele przewoźników lotniczych, portów, agencji zarządzania ruchem powietrznym, władz lotniczych, organów administracji państwowej, komisji sejmowych, firm doradczych, reasekuracyjnych, instytutów turystyki, środowiska akademickiego, naukowego czy prawniczego.

PKL organizuje spotkania i konferencje, które promują sprawy najbardziej interesujące czy żywotne dla członków i zaprasza jako prelegentów i prezenterów najsławniejsze nazwiska i autorytety w branży lotniczej. Ryanair jest przykładem sukcesu biznesowego, wyprzedzając wszystkich innych przewoźników działających na naszym rynku w ilości przewiezionych z/do Polski pasażerów, więc ciekawym będzie posłuchać na ten temat przedstawiciela tego przewoźnika.

Jesteśmy przekonani, że wystąpienie pana Bellew i dyskusja będą interesujące i zachęcą do wyciągania wniosków na temat wkładu przewoźników nisko-kosztowych, ale także i całego lotnictwa cywilnego w rozwój ekonomiczny, społeczny i cywilizacyjny Polski.

Spotkanie odbędzie się w auli 130 Uczelni Łazarskiego, w budynku D na I piętrze.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę naszego gościa.

Peter Bellew

Aviation / Tourism executive with over 25 years of experience, including general management of mid to large size organizations, corporate development, product development, business operations, entrepreneurial start-ups and strategy.

Currently Head of Sales and Marketing at Ryanair, the world’s largest international scheduled airline. Responsible for building an expanded team that will encompass all elements of Ryanair’s customer facing activities.

Previously Deputy Director Flight Operations of Ryanair managing 3,400 flight crew across 30 Countries. I grew the flight operations staffing and infrastructure over 8 years from 80 aircraft to 305 across Europe.

Prior to Ryanair was General Manager at Kerry Airport – Ireland where raised funding to complete development and took traffic from 8,000 to 450,000 in 2 years.

Founded and CEO Drive Ireland – ATOL/ABTA bonded operator and largest tour operator from the UK to Ireland.

Graduate of Bachelor of Business Studies from Trinity College, University of Dublin. Personal interests long distance running and playing the guitar badly!

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.