II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ SMT3P”

Szanowni Państwo! Polski Klub Lotniczy i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej mają zaszczyt zaprosić na drugą edycję MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ – SMT3P”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (inauguracja), zaś zasadnicze sesje plenarne odbędą się w Zakopanem. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Tegoroczną edycję wzbogaciliśmy o dwie sekcje tematyczne: „DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU” oraz „BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE”. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 WRZEŚNIA.

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Organizując Konferencję SMT3P po raz drugi mamy nadzieję związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Wydarzenie jest skierowane zarówno do inżynierów, instruktorów i techników, jaki do prawników, socjologów, lingwistów, psychologów i politologów. Będzie jednocześnie stanowić doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi naukowcami oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi zarządzaniem bezpieczeństwem.

winietaPatronem medialnym jest czasopismo „Komunikacja Publiczna” – kwartalnik o zasięgu ogólnopolskim, obecny na rynku wydawniczym od 2004 roku.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

✈ I. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

– problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,
– edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce,
– strategie bezpieczeństwa w transporcie,
– podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.

 

✈ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

– metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,
– stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie,
– metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie.

 

✈ III. SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

– zapobieganie sytuacją kryzysowym,
– przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
– procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
– stany nadzwyczajne w transporcie.
✈ IV. BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

– konstrukcja i badania środków transportu,
– pojazdy transportu kombinowanego,
– użytkowanie i utrzymanie środków transportu,
– modelowanie ruchu środków transportu,
– certyfikacja i homologacja środków transportu.

 

✈ V. POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

– polityka bezpieczeństwa sektora transportowego w Polsce,
– polityczne uwarunkowania kształtowania strategii bezpieczeństwa w transporcie,
– polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych,
– wizja rozwoju sektora transportowego w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych,
– bezpieczeństwo transportu w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,
– prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej,
– bezpieczeństwo a działalność gospodarcza w sektorze transportu.
✈ VI. DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU

– przygotowanie i poziom wiedzy kadry dydaktycznej (instruktorów, nauczycieli, wykładowców) sektora transportowego,
– wyzwania w kształceniu przyszłych kadr na potrzeby sektorów transportu,
– adekwatność metod i środków nauczania oraz programów szkoleń do wymogów branży,
✈ VII. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

– wykorzystanie BSP w sektorze państwowym oraz prywatnym,
– projekty międzynarodowe i perspektywy współpracy, finansowanie badań nad BSP,
– polskie i zagraniczne doświadczenia w budowie i wykorzystywaniu BSP,

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopad 2017 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Zakopanem. Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”/”Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport” (co najmniej 9 punktów zgodnie z wykazem MNiSW). Czasopismo jest indeksowane w: Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI), InfoBase Index, Cambridge University Libraries, CeON Repository, Academic Resource Index ResearchBib, Chicago University Library, Columbia University Libraries, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), BazTech, INDEX COPERNICUS, DOAJ – Directory of Open Access Journals, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). ZOBACZ Informacje dla Autorów (zasady i procedury).

Koszt uczestnictwa w 3-dniowej konferencji wynosi 1650 PLN od osoby. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i noclegów, koszty wyżywienia, obsługę konferencji, przejazd między miejscami konferencji, oraz imprezy towarzyszące (pokazy, wystawy sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). Osoby chcące uczestniczyć tylko w jednym wybranym dniu konferencji proszone są o przesłanie stosownego e-maila. Opłatę należy wnieść na konto:

Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem Konferencja RT4/SMT3P/Imię i Nazwisko uczestnika.

TERMINY:
15.09.2017 r. – nadsyłanie kart zgłoszeń (z aktualnym adresem e-mail) i streszczeń referatów (w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2 strony,
15.09.2017 r. – wniesienie pełnej opłaty 1650 PLN od osoby, dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł. Komitet Naukowy, trzecia i kolejne osoby zgłoszone z tej samej jednostki oraz doktoranci opłata 1500 zł.
30.09.2017 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (zgodnie ze wzorem), w języku angielskim, wniesienie pełnej opłaty.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 22.10.2017 r. – dokonanej wpłaty nie zwracamy.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci wypełnionej karty uczestnictwa należy przesłać na adres: centrum.lotnictwo(at)polsl.pl.