Wszystkie wpisy, których autorem jest PKL

Pytanie do ministra właściwego ds. transportu

W Dzienniku Ustaw z 20 października 2014 r, (poz. 1420) ukazał się tekst rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju (MIiR) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk, w którym (w § 3) został przywołany podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (Doc 9859) wydany przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jako dokument zawierający „wymagania” dla systemów bezpieczeństwa, jakie mają być stosowane na lotniskach.
W przypisie dolnym do tego paragrafu wskazano, że dokumentem obowiązującym jest podręcznik Doc 9859 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 15, poz. 94 z 22 września 2011 r. (wytyczne nr 10).
W tym kontekście należy zauważyć, co następuje:
1. „Wymagania”, jak to jest sformułowane w tym rozporządzeniu, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) publikuje w Załącznikach do Konwencji chicagowskiej, a wynika to bezpośrednio z art. 37 do tej Konwencji i tam są one nazywane „międzynarodowymi normami oraz zaleconymi metodami i zasadami postępowania” (Standards and Recommended Practices – SARPs).
Podręczniki ICAO są w tym systemie (chicagowskim) tylko materiałami doradczymi, a nie „wymaganiami”, dlatego też nie mogą zastąpić norm międzynarodowych (SARPs ICAO) ani też występować samodzielnie lub samoistnie a tylko, jako uzupełnienie tych SARPs.
Podręcznik ICAO Doc 9859 (wydanie II z 2009 r.), na który powołuje się ww. rozporządzenie MIiR, został, co prawda, opublikowany w języku polskim w Dz. Urz. ULC nr 15, poz. 94 z 2011 r., jednak to wydanie podręcznika (II) zostało w roku 2013 wycofane przez ICAO i zastąpione całkowicie nowym wydaniem (III), które do tej pory nie zostało opublikowane w języku polskim w Dz. Urz. Prezesa ULC.
Wskazanie w rozporządzeniu MIiR (w 2014 r.), jako źródła prawa dokumentu ICAO Doc 9859 (II) wycofanego z użycia w 2013 r. i brak publikacji nowego wydania (III) w jęz. polskim stanowi istotną wadę prawną.
2. Międzynarodowe normy oraz zalecane metody i zasady postępowania (SARPs ICAO) dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (wymagania), w tym także bezpieczeństwem na lotniskach, podane są w Załączniku 19 do Konwencji chicagowskiej pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem” (wyd. pierwsze). Tekst tego Załącznika został opublikowany w Dz. Urz. Prezesa ULC z 16 kwietnia 2014 r. poz. 28, Obwieszczenie Prezesa ULC nr 5.
Jednakże, art. 3 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393) wymaga, aby Załączniki do Konwencji były wdrażane do polskiego systemu prawnego w drodze oświadczenia rządowego ws. mocy obowiązującej (Dz. U. z 2003 r. nr 146, poz. 1413) i po bezzwłocznym ogłoszeniu ich tekstów w Dzienniku Urzędowym Prezesa ULC.
Do dnia dzisiejszego (od lutego 2013 r.) nie dokonano nowelizacji oświadczenia rządowego, które wdrażałoby Załącznik 19 do polskiego systemu prawnego, więc publikacja jego treści w Dz. Urz. ULC jest prawnie bezskuteczna.
Przedstawiając powyższe braki źródeł prawa, a jednocześnie mając na uwadze, że Prezes Urzędu właśnie rozpoczyna cykl audytów certyfikacyjnych na polskich lotniskach w celu potwierdzenia, że spełniają one wymagania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk, ośmielam się zadać ministrowi właściwemu ds. transportu tylko jedno proste pytanie:
Czy Prezes ULC może prowadzić procesy certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem na polskich lotniskach z wykorzystaniem rozporządzenia MIiR, w którym przywołany jest wycofany z użycia podręcznik ICAO Doc 9858 (wyd. II z 2009 r.) ?

Pozostaję z poważaniem
Waldemar Królikowski
Polski Klub Lotniczy

PKL na Konferencji „Lotnisko 2015”

Polski Klub Lotniczy uczestniczył w 8. edycji Międzynarodowej Konferencji i Wystawy “Lotnisko 2015”, która odbyła się w Warszawie 26 lutego 2015 r.
Konferencja zgromadziła decydentów, ustawodawców, doradców i naukowców oraz przedsiębiorstwa, firmy i instytuty branży lotniczej i poruszyła szereg zagadnień dotyczących szeroko pojętej problematyki funkcjonowania portów lotniczych w naszym kraju i w świecie.
Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez liczne grono członków, którzy wzięli aktywny udział w dyskusjach z ekspertami sektora lotniczego, tworzącymi cztery sesje tematyczne: SES i nowe technologie dla infrastruktury lotniskowej nową jakością dla cywilnego transportu lotniczego; Bezpieczeństwo pasażerów, samolotów i infrastruktury wobec aktualnych zagrożeń – rozwiązania systemowe i technologie; Ratownictwo lotniskowe – nowe wyzwania i technologie; Możliwości wykorzystania byłych lotnisk wojskowych – stan prawny, szanse, wyzwania dla zaawansowanych koncepcji i rozwiązań architektonicznych.
Moderatorami wszystkich tych paneli byli członkowie Zarządu PKL pp. Tomasz Balcerzak i Sebastian Gościniarek.
Prezes Tomasz Balcerzak wystąpił ponadto z referatem omawiającym „Jakie istnieją współczesne zagrożenia związane ze stale rosnącym ruchem lotniczym na świecie?” – referat w załączeniu (współautor Ewa Stopyra z PKL).
W tej samej sesji tematycznej prezentację swoją na temat „ GBAS/SBAS koniecznym elementem każdego lotniska” przedstawił również prof. nzw. dr. hab. inż. nawig. Andrzej Fellner z Politechniki Śląskiej, najnowszy członek naszego Stowarzyszenia.
Wiedza i doświadczenie ekspertów zrzeszonych w Polskim Klubie Lotniczym zostały docenione w środowisku lotniczym.

Referat „Jakie istnieją współczesne zagrożenia……….?”

Spotkanie Świąteczne PKL w 1. rocznicę działalności

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, to czas spotkań w rodzinnym gronie i z przyjaciółmi.

Z tej okazji Polski Klub Lotniczy spotkał się 18 grudnia w gronie swoich Członków i zaproszonych Gości w stylowym wnętrzu Klubu Profesorskiego Uczelni Łazarskiego.
Wigilia Polskiego Klubu Lotniczego odbyła się dokładnie w wigilię pierwszej rocznicy powstania Stowarzyszenia.
Prezes Tomasz Balcerzak w imieniu całego Zarządu PKL podziękował przedstawicielom polskiej „Rodziny Lotniczej” za rok wspólnego działania i pracy oraz życzył sukcesów zawodowych i szczęścia osobistego. Zapowiedział dalszy intensywny rozwój działalności Klubu w nadchodzącym 2015 roku z naciskiem na aktywność medialną i lobbyingową oraz doradztwo eksperckie. Misją Stowarzyszenia jest pogłębienie wiedzy o problematyce związanej z transportem lotniczym w Polsce i świecie, popularyzacja wśród ogółu społeczeństwa znaczenia komunikacji lotniczej dla gospodarki i rozwoju Kraju oraz reprezentowanie wspólnych interesów polskiej branży lotniczej wobec ustawodawców i decydentów politycznych i gospodarczych.
Spotkanie zaszczycił swą obecnością Ksiądz Kapelan Zbigniew Stefaniak z Kapelanii Lotniska Chopina w Warszawie, który pobłogosławił opłatki i życzył obecnym i ich rodzinom wysokich lotów nie tylko zawodowych ale i duchowych.
Indywidualnym serdecznym życzeniom nie było końca: PKL zrzesza przedstawicieli przewoźników lotniczych, portów lotniczych, agencji zarządzania ruchem powietrznym, władz lotniczych, urzędów centralnych, organów administracji państwowej i samorządowej, firm doradczych, środowiska akademickiego i naukowego. A ważnym celem PKL jest zintegrowanie tego szeroko rozumianego środowiska polskiego lotnictwa cywilnego.
Na Gości czekała również miła niespodzianka w postaci najpiękniejszych polskich i zagranicznych kolęd w wykonaniu… prezesa Balcerzaka na saksofonie przy akompaniamencie fortepianu.
Atmosfera spotkania wprowadziła wszystkich w nastrój radosnego wypatrywania Świąt.
Wesołych Świat Bożego Narodzenia i Do Siego Roku!