Wszystkie wpisy, których autorem jest PKL

Roboczy panel dyskusyjny nt stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle potrzeb rozwoju lotnictwa ogólnego

Informujemy, że Polski Klub Lotniczy wspólnie z Ministerstwem Gospodarki wskazali na potrzebę opracowania raportu dotyczącego stanu polskiego przemysłu lotniczego w zakresie lotnictwa ogólnego.
W trakcie spotkania z Ministerstwem Gospodarki na temat pogarszającej się kondycji polskiego przemysłu lotniczego, doszliśmy do wniosku, że, wobec braku reprezentacji polskich producentów statków powietrznych i wyposażenia, Ministerstwo nie ma możliwości zapoznania się z aktualnymi problemami tego środowiska, borykającego się z rozwijaniem produkcji i ekspansją rynkową swoich produktów.
Dlatego też konieczne jest pilne opracowanie przez środowisko lotnictwa ogólnego stosownego dokumentu, którego roboczą nazwę przyjęliśmy jako „RAPORT DOTYCZĄCY STANU I PERSPEKTYW POLSKIEGO PRZEMYSLU LOTNICZEGO W ŚWIETLE POTRZEB ROZWOJU LOTNICTWA OGÓLNEGO”.
Raport ten będzie opracowany przez Polski Klub Lotniczy i zostanie przedstawiony Ministerstwu Gospodarki w możliwie najkrótszym terminie.
W związku z powyższym, w dniu 14 września b.r., o godz. 10.00, organizujemy roboczy panel dyskusyjny w siedzibie PKL – w auli konferencyjnej nr 130 Uczelni Łazarskiego na ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, na który zapraszamy przedstawicieli przemysłu lotniczego, General Aviation, instytucji i organów administracji państwowej.

Leszek Chorzewski członkiem zarządu PKL

LESZEK CHORZEWSKI 25 GK
W dniu 29 czerwca 2015 Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Lotniczego wybrało Leszka Chorzewskiego na nowego członka zarządu, w miejsce Sebastiana Gościniarka, ktory złożył rezygnację.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę Leszka Chorzewskiego.
Rocznik 1964. Po ukończeniu studiów prawniczych, karierę zawodową rozpoczął od pracy w Polskim Radiu i warszawskiej rozgłośni Radio dla Ciebie. Spędził tam łącznie 9 lat. Już wtedy jednym z koronnych tematów, jakimi się zajmował, była turystyka, komunikacja i przede wszystkim lotnictwo. Z PLL LOT związany od 1997, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Wśród licznych projektów z tamtych lat należy przypomnieć między innymi działania w zakresie wejścia LOT-u do Qualiflyer Group oraz Star Alliance. W latach 2008 – 2011 dyrektor wykonawczy w firmie JSK Architekci – projektanta Stadionów Legii Warszawa, stadionu we Wrocławiu i Stadionu Narodowego. Firma ta jest także autorem nowych terminali lotniczych w Gdańsku i we Wrocławiu. Od 2011 ponownie w PLL LOT na stanowisku dyrektora Biura PR, Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Społecznych oraz rzecznika firmy. Największymi osiągnięciami z tego okresu była skuteczna komunikacja kryzysowa po lądowaniu kapitana Wrony oraz akcja promocyjna wprowadzająca Boeinga 787 Dreamliner. Od 2013 prowadzi firmę Discovery PR. Autor książki „Lot Wrony” opisującej przebieg zdarzenia z 1.11.2012. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego.

Po Walnym Zebraniu Członków Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 8 maja 2015 r. Walne Zebranie Członków PKL otworzył członek zarządu Stowarzyszenia – Sebastian Gościniarek, którego zebrani wybrali na przewodniczącego WZC. W obradach wzięło udział 16 członków PKL.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad przedstawiony członkom PKL wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014 rok.
12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za 2014 rok.
13. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności PKL o działalność gospodarczą.
15. Wprowadzenie zmian do statutu w par. 16 ust. 1 pkt b ppkt iii:
Jest: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy”;
Ma być: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 3 miesiące”;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
17. Zamknięcie obrad.

Jeden z członków zgłosił wniosek o przerwanie obrad przed omówieniem pozycji 13 porządku obrad i przełożenie punktów 13 i 16 na drugą część obrad w późniejszym terminie. Argumentował to faktem, że zmiany w zarządzie powinny zostać starannie przeprowadzone a plan działalności na rok bieżący omówiony już z nowym zarządem. Propozycja ta została przyjęta przeze zebranych.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności zarządu PKL w 2014 r.
PKL zakończył rok z wynikiem pozytywnym w wysokości 347,98 PLN.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Zebrani przyjęli jednogłośnie także sprawozdanie zarządu z działalności w 2014 r.
Najważniejszymi działaniami zarządu było w ub. r.:
dokończenie czynności zw. z rozpoczęciem działalności PKL;
zorganizowanie kilku spotkań-konferencji z ważnymi przedstawicielami europejskiej branży lotniczej;
powołanie 7 zespołów roboczych do pracy nad zagadnieniami merytorycznymi;
nawiązanie współpracy z European Aviation Club;
promocja i popularyzacja działalności PKL na stronie internetowej, Facebook oraz u partnera medialnego PRTL.pl;
spotkania integracyjne (czwartkowe i inne);
udział w konferencjach zewnętrznych w formie merytorycznej lub patronatu.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Sieluk przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej które zostało przyjęte w głosowaniu jawnym.

Przyjęto uchwały za udzieleniem absolutorium zarządowi PKL w całości oraz za udzieleniem absolutorium Radzie Nadzorczej PKL w całości.

Przewodniczący wysunął propozycję rozszerzenia zakresu działalności PKL o działalność gospodarczą argumentując potrzebą otwarcia nowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. Przyjęte to zostało jednomyślnie.

Zarząd zaproponował wprowadzenie zmian do statutu celem usprawnienia procesu wpłacania składek członkowskich.
Uchwała o treści: „Walne Zebranie Członków przyjmuje zmianę statutu w par. 16 ust. 1 pkt b ppkt iii poprzez zamianę obecnego zapisu: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy” na nowy zapis: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 3 miesiące” została przyjęta w głosowaniu jawnym.

W tym momencie WZC zostało przerwane zgodnie z przyjętą zmianą do porządku obrad.
Obrady WZC zostały wznowione 29 czerwca 2015 r. zgodnie z porządkiem obrad. W zebraniu uczestniczyło 20 członków.
Do omówienia pozostały następujące merytoryczne punkty porządku obrad:
Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu PKL Tomasz Balcerzak omówił planowane działania na rok bieżący przedstawione zebranym wcześniej w materiałach na WZC: rozszerzenie działalności PKL o działalność gospodarczą; koncentracja na pozyskiwaniu funduszy; pozyskiwanie członków wspierających; patronat nad przedsięwzięciami badawczymi i naukowymi; publikacje rezultatów prac zespołów tematycznych PKL; działalność opiniodawcza i opiniotwórcza; konsultacje społeczne; organizacja spotkań oficjalnych i nieoficjalnych oraz ew. imprez okolicznościowych; obecność w mediach; uatrakcyjnienie strony internetowej Stowarzyszenia.
Plan działalności PKL został poddany pod dyskusję zebranych i następnie przyjęty jednogłośnie.

Sebastian Gościniarek poinformował, że ze względów osobistych i zawodowych składa rezygnację z funkcji członka zarządu PKL. Ponieważ zarząd Stowarzyszenia musi się składać z minimum trzech osób, przewodniczący zaproponował głosowanie spośród 5 kandydatur zgłoszonych wcześniej drogą elektroniczną przez członków PKL.
W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano kandydaturę Leszka Chorzewskiego włączając go do składu zarządu w miejsce ustępującego Sebastiana Gościniarka.
Nowo wybrany członek zarządu poinformował, że w swoich działaniach na rzecz PKL położy akcent na zwiększenie obecności PKL w głównych środkach masowego przekazu.

Na koniec Walnego Zebrania członek zarządu PKL Anna Konert zaproponowała nadanie prof. dr Markowi Żyliczowi tytułu Członka Honorowego Polskiego Klubu Lotniczego. Propozycję uzasadniła wielkimi zasługami prof. Żylicza w kształtowaniu i rozwoju prawa lotniczego w kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej oraz jego wysiłkami w zakresie popularyzacji problematyki lotniczej. Głosowanie nad tą propozycją będzie przeprowadzone obiegiem po WZC.

Vide zdjęcia z WZC w Galerii.

„Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” wydany pod patronatem PKL

Lotnicze definicje, skróty i pojęcia w jednym miejscu

Przedstawiamy „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” – najnowszą publikację wydaną pod patronatem Polskiego Klubu Lotniczego we współpracy z Katedrą Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej oraz firmą AIRCOM.

„Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym naukowym leksykonem zawierającym podstawowe definicje i akronimy używane w transporcie lotniczym. Uwzględnia przy tym szereg dokumentów powszechnie stosowanych w lotnictwie takich, jak: załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podręczniki ICAO, ustawa Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi, akty prawne Unii Europejskiej, dokumenty EASA, Eurocontrol, ECAC i IATA.
 
Publikacja składa się z dwóch części. Część I stanowi zestawienie podstawowych pojęć w języku polskim i angielskim oraz stosowne definicje. W części II znalazły się natomiast uzupełniające terminologię akronimy oraz ich rozwinięcia. W obu częściach treści ułożono według alfabetu lotniczego, który wygląda następująco: ALFA – A, BRAVO – B, CHARLIE – C, DELTA – D, ECHO – E, FOXTROT – F, GOLF – G, HOTEL – H, INDIA – I, JULIETT – J, KILO – K, LIMA – L, MIKE – M, NOVEMBER – N, OSCAR – O, PAPA – P, QUEBEC – Q, ROMEO – R, SIERRA – S, TANGO – T, UNIFORMA – U, VICTOR – V, WHISKEY – W, X-RAY – X, YANKEE – Y, ZULU – Z. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner, Radosław Fellner, Mariusz Osowski, Eugeniusz Piechoczek, Paweł Szarama oraz Piotr Uchroński.
 
Cena za aż 528 stron lotniczych definicji i akronimów wynosi jedynie 35 zł. Dystrybucją zajmuje się sponsor wydania „Prawno-technicznego leksykonu lotniczego z akronimami” – firma lotnicza AIRCOM. Zgłoszenia zakupu (adres wysyłki, dane do faktury, liczba sztuk) prosimy przesyłać na adres: aircom(at)aircom.pl. W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata za sprzedaż wydawnictwa „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”, sztuk ___ (wstawić liczbę sztuk), adresat: Aircom sp. z o.o. Numer konta: 08-1240-1095-1111-0010-0926-7199. Wystawienie faktury maksymalnie do 7 dni od daty sprzedaży.

W zależności od sposobu odbioru:
1) Należy doliczyć koszty przesyłki – w zależności od formy i wybranego dostawcy.
2) Bezpłatnie – w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 13.
Wkrótce zamieścimy także wykaz księgarń, w których będzie można nabyć „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”

Leksykon okladka„.

Druga część Walnego Zgromadzenia Członków PKL

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego wznawia po przerwie obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Lotniczego.
Obrady odbędą się 29 czerwca br. o godz. 18:00 w auli nr 130 w Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 w Warszawie.
Porządek obrad to:
1. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków PKL

W dniu 8 maja br. odbyła się pierwsza część Walnego Zgromadzenia naszego Stowarzyszenia.

Decyzją członków PKL obecnych na Walnym postanowiono ogłosić przerwę w obradach i w drugiej części Walnego zająć się punktami:

· Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok;
· Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia.

Termin drugiej części Walnego Zgromadzenia zostanie podany do wiadomości Członków PKL w przeciągu najbliższych dwóch tygodni drogą mailową i w ogłoszeniu na naszej stronie internetowej.

Dr inż. Andrzej Glass o historii lotnictwa polskiego

Polecamy bardzo ciekawą rozmowę z jednym z najlepszych historyków lotnictwa polskiego, Andrzejem Glassem.
Dr inż. Andrzej Glass, konstruktor lotniczy, historyk lotnictwa, pracował w PZL Okęcie jako konstruktor przy projekcie samolotu PZL-104 Wilga w zespole kierowanym przez mgr inż. Bronisława Żurakowskiego. W późniejszym okresie pracował naukowo w Instytucie Lotnictwa oraz w Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Technika lotnicza i astronautyka”. Jest autorem 82 książek w tym ponad 40 z historii techniki lotniczej. W roku 2012 obronił doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN.

9 maja 2015 Polskie Radio – Radio Dla Ciebie red. Wojciech Marczyk http://rdc.pl/publicystyka/historie-z-szuflady/

Prezentacja Air Safety Institute AOPA i komentarz członka PKL

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją Air Safety Institute AOPA http://www.aopa.org/AOPA-Live.aspx?watch=826EEC6F-7106-4F37-98D7-62A1E9D2E1C5#ooid=oyZmZlNDrpDxmkV3vylU9lgy6wK16VKj?cmp=SM.FB.ASI.May62015
Air Safety Institute Stowarzyszenia AOPA cyklicznie publikuje na swoich stronach materiały, których celem jest przekazanie praktycznych i przydatnych dla każdego pilota wskazówek. Jedną z ostatnich publikacji jest materiał dotyczący katastrofy samolotu Seneca w styczniu 2009 r. Statek powietrzny wykonywał lot VFR z Chicago do Raleigh w Karolinie Północnej, ale w wyniku niesprzyjających warunków meteorologicznych i niewielkiej rezerwy paliwa rozbił się, powodując śmierć sześciu osób będących na jego pokładzie. Multimedialny materiał zapewnia dokładną analizę lotu od jego początku, aż do tragicznego końca. Opisane są w nim działania pilota, który pomimo dużego doświadczenia (nalot 2200 h), przed rejsem nie przeanalizował pogody i nie wykonał briefingu przedodlotowego. Wystartował do prawie 1000 km, nie wiedząc dokładnie, jaka pogoda czeka na niego na trasie lotu. Dodatkowo, statek powietrzny był przeciążony o ok. 150 kg, a jego wyważenie znajdowało się poza dopuszczalnym zakresem, co wpłynęło na manewrowość samolotu, jego stabilność w powietrzu, a także na podatność na przeciągnięcie.
W prezentację wmontowana jest autentyczna korespondencja z ATC, dzięki której można zrozumieć powagę sytuacji i wyzwania, z jakimi musiał zmierzyć się pilot w końcowej fazie lotu. W podsumowaniu, twórcy materiału podkreślają znaczenie właściwego przygotowania się do lotu, posiadania planu B i poznania limitów własnych możliwości.
A oto komentarz pana Grzegorza Brychczyńskiego, członka PKL:
1.      Każdy PILOT otrzymuje od losu dwa worki: jeden pełny ze szczęściem, zaś drugi , pusty na doświadczenie. Cała sztuka rozumnego wykorzystywania tych prezentów polega na napełnianiu worka przeznaczonego na doświadczenie, zanim worek ze szczęściem zostanie opróżniony.
2.      Respekt i szacunek dla żywiołu, jakim jest powietrze oraz stosowanie procedur i tradycji lotniczych pozwoli na zachowanie złotej zasady „aby ilości startów i lądowań posiadały znak równości.’’
3.      Pamiętaj, że szkolenie lotnicze nie kończy się na zdaniu egzaminu państwowego na licencję. Każdy następny samodzielny lot to nowe doświadczenie pomagające i wzmacniające Twoją mentalność i eliminowanie ignorancji lotniczej. To pozwala na przeżycie własnych błędów.
4.      Podstawą bezpiecznego wykonania zadania lotniczego przez współczesnego PILOTA , jest umiejętność i odpowiedzialność za zarządzanie dostępnymi informacjami płynącymi z sytuacji ruchowej pogodowej oraz z przyrządów pokładowych. Oznacza to, że, PILOT musi nauczyć się zarządzać nadmiarem dostępnych informacji. Należy umieć wybrać tylko te, które są ważne na danym etapie lotu i muszą być przełożone na odpowiednie decyzje lotnicze.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków PKL

Szanowni Członkowie Polskiego Klubu Lotniczego,

Zarząd PKL ma przyjemność poinformować, że w dniu 8 maja br. (piątek) odbędzie Walne Zgromadzenie Członków PKL.
Obrady zaczynają się o godz. 18:00 w auli 130 (1. piętro) w Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.

Podajemy porządek obrad, uzgodniony z Radą Nadzorczą PKL:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2014 rok.

7. Przedstawienie sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2014 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

11. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014 rok.

12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za 2014 rok.

13. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenie działalności PKL o działalność gospodarczą.

15. Wprowadzenie zmian do statutu w par. 16 ust. 1 pkt b ppkt iii:

Jest: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy”;

Ma być: „nieusprawiedliwionego zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 3 miesiące”;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

17. Zamknięcie obrad.

Do wiadomości Członków przekazane zostały wcześniej:

1. Sprawozdanie Zarządu PKL z działalności w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2014 r.;
2. Bilans i Rachunek wyników sporządzony za okres 1.01.2014-31.12.2014;
3. Plan działalności PKL na 2015 rok.

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału.

Zarząd PKL

Debata Forum Transportu Lotniczego

Pierwsza debata z cyklu Forum Transportu Lotniczego odbyła się 26 marca 2015 r. w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele krajowych portów lotniczych, spółek kooperujących z lotniskami, przedstawiciele środowisk naukowych, eksperci lotniczy oraz media.
Zamiarem organizatorów debaty FTL jest integrowanie przedstawicieli branży lotniczej oraz wypracowanie wspólnych postulatów dla decydentów, których realizacja przyczyni się do rozwoju branży lotniczej i stworzenia atrakcyjnej oferty transportowej dla pasażerów.

Ostatnia dekada była okresem dynamicznych inwestycji w porty lotnicze. Jednak wraz z rozwojem polskiej infrastruktury lotniskowej nie nastąpił znaczący wzrost popytu na przewozy lotnicze. O tym czy powinniśmy utrzymywać kilkanaście lotnisk i jak rozwiązać problem nietrafionych inwestycji zastanawiali się 26 marca uczestnicy pierwszej debaty z cyklu Forum Transportu Lotniczego (dalej: FTL), zorganizowanej przez Polski Klub Lotniczy oraz spółkę KOW – wydawcę czasopism o tematyce transportowej.

Nowe obiekty ponoszą straty
Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego rok 2014 był pozytywny dla ruchu lotniczego. Czternaście czynnych portów odnotowało w sumie 9-proc. wzrost liczby odprawianych pasażerów (ok. 27 mln osób). – Niestety nie wszystkie porty mogą pochwalić się dobrymi wynikami. Najmniejsze, lokalne porty utraciły pasażerów. Z tej grupy jedynie Modlin miał dobre wyniki, ponieważ obsłużył samoloty przewoźnika Rynair, który przeniósł do Modlina swoje operacje z portu im. Chopina – zauważył Tomasz Balcerzak, prezes Polskiego Klubu Lotniczego.
Spadek liczby odprawianych pasażerów odnotowały m.in. porty w Bydgoszczy i Goleniowie (minus 13 proc.). Lotnisko w Łodzi odnotowało 20-proc. spadek. Najmniej na minusie był port w Lublinie (1,1 proc. wobec roku 2013). Ale aż 11-proc. spadek odprawionych podróżnych odnotowało najmniejsze lotnisko – w Zielonej Górze.
Polski system transportu lotniczego oparty jest o lotnisko warszawskie im. Chopina (port centralny) oraz o kilka portów regionalnych (Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów). W sumie tych kilka portów obsługuje 90 proc. całego ruchu lotniczego. I można mieć wątpliwości czy pozostałe lotniska będą miały szansę na rozwój. Komisja Europejska zezwala na pomoc publiczną udzielaną portom, ale nie zgodzi się na wspieranie ich w okresie dłuższym niż 10 lat, zwłaszcza, jeśli nie zaczną poprawiać wyników.
Uczestnicy FTL podkreślili, że rozwiązaniem problemów małych portów nie są tzw. tani przewoźnicy, którzy chętnie rozwijają połączenia w naszym kraju. Podmioty takie jak Ryanair czy Wizz Air negocjują z właścicielami portów warunki współpracy i decydują się latać wyłącznie tam, gdzie otrzymają najniższe ceny oraz dopłaty za promocję regionu. Takie działania nie służą całemu systemowi lotniczemu i są niebezpieczne dla lotnisk, ponieważ porty uzależniają się od jednego przewoźnika.

Elżbieta Marciszewska, kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu SGH zwróciła uwagę, że w Hiszpanii rozwój portów infrastruktury lotniczej zaszedł jeszcze dalej niż w Polsce, co doprowadziło do wysokich strat finansowych. Dzienna strata portu podczas obsługi jednego pasażera wynosi od 125 do 1250 euro w zależności od lotniska. W Polsce nie ma aż tak wysokich dopłat do działania lotnisk, ale musimy mieć świadomość zagrożenia takim ryzykiem w przyszłości.
Eksperci branży lotniczej zauważyli również, że w krajach rozwiniętych, takich jak Francja tanie linie nie rozwijają się, a loty krajowe wyparte są przez system kolei dużych prędkości (TGV). Tamtejszy rynek został ukształtowany na bazie zrównoważonej polityki transportowej, której u nas od dawna brakuje.

– Jeśli nie będzie strategii rozwoju transportu (nie tylko lotniczego) – będziemy otwierać, a później zamykać nierentowne lotniska. Rozwiązaniem problemów naszego sektora powinna być strategia. Jeśli nie uregulujemy podstawowych kwestii, to władze lokalne będą musiały dopłacać do portów, które nie wygenerują minimum jednego miliona pasażerów odprawianych rocznie – twierdzi Jan Pamuła, prezes portu im. Jana Pawła II Kraków Balice.

Intuicyjne potrzeby
Samorządy wojewódzkie, które zainwestowały w lotniska, bronią swoich racji. Zdecydowały się na projekty infrastrukturalne, aby ożywić wzrost regionu, przyciągnąć inwestorów i umożliwić mieszkańcom efektywne połączenia z innymi regionami kraju oraz innymi państwami Europy. Bogdan Nowak, członek zarządu województwa lubuskiego, wyjaśnia, że samorząd kieruje się głównie własną intuicją oraz potencjalnymi korzyściami, które nie zawsze odpowiadają późniejszej sytuacji na rynku przewozów.
– Nie oczekujmy od samorządu, że nie będzie podejmował decyzji politycznych. Trudno z góry założyć, że port nie będzie prawidłowo funkcjonował, zwłaszcza, że jest jedynym w województwie. Argumentem, który przekonałby władze regionu do rezygnacji z inwestycji w infrastrukturę byłaby strategia rozwoju transportu całego państwa. A przynajmniej analiza rynku dla sektora lotniczego – powiedział Bogdan Nowak.

Uczestnicy debaty Forum Transportu Lotniczego byli zgodni, że dalsze funkcjonowanie portów lotniczych wymaga większego zaangażowania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Rząd posiada Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), która porusza aspekty dotyczące branży lotniczej, jednak są one przedstawione na dużym poziomie ogólności. Dlatego prezesi PKL i spółki KOW przekazali – w imieniu uczestników FTL – list otwarty do Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dokument w załączeniu) z wnioskiem o stworzenie centralnej strategii dla sektora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem krajowych lotnisk, która powinna następnie trafić do konsultacji społecznych.
Zarządy PKL i KOW wyraziły gotowość wsparcia procesu aktualizacji strategii.
List otwarty do Minister Marii Wasiak