Pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 20.03.2014, w auli uczelni Łazarskiego odbyło się pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego. Głównym punktem spotkania były dwie prezentacje przedstawione przez Pana Jacka Krawczyka, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, ciała doradczego przy Unii Europejskiej.

 

Dotyczyły one dwóch bardzo aktualnych tematów – nowych regulacji unijnych o zasadach przyznawania pomocy publicznej w transporcie lotniczym oraz programu SES II (Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej). Prezentacje te można już znaleźć na naszym portalu.

 

We wstępie do prezentacji Pan Jacek Krawczyk zwrócił uwagę na dwa zasadnicze tematy, jeden ogólnoeuropejski a drugi nasz lokalny, polski:

– nowe przepisy unijne mają być antidotum, przynajmniej częściowym, na rozszerzanie się obszaru nierejestrowanej pomocy publicznej w transporcie lotniczym. Upolitycznienie i nadmierna regionalizacja polityki transportowej, przede wszystkim w odniesieniu do decyzji o inwestycjach infrastrukturalnych doprowadziły do nadmiernej przepustowości lotniskowej w wielu częściach/regionach Europy. Konsekwencją tego jest rosnąca konkurencja pomiędzy lotniskami, przybierająca formy mniej lub bardziej ukrytej „pomocy” finansowej dla linii lotniczych, po to, aby zachęcić je do wykonywania tam operacji. Według ostrożnych estymacji nowe regulacje powinny spowodować, w ciągu najbliższych 10 lat oszczędności w wydawaniu środków publicznych na poziomie 2.35 mld EUR.
– zdecydowanie za małą polską aktywność w UE w sprawach dotyczących transportu lotniczego. Powinna mieć ona miejsce już na etapie przygotowywania konkretnych regulacji, gdyż wtedy można mieć wpływ realny wpływ na ich ostateczny kształt. Nasi przedstawiciele za mało aktywnie uczestniczą na przykład w takich projektach jak SESAR, które angażuje ogromne środki unijne (30 mld EUR) do przygotowania „bazy technologicznej dla programu SES II”. Nie jesteśmy też aktywni w negocjacjach handlowych UE-USA, a dotyczą one też ważnych dla nas spraw związanych z transportem lotniczym. Zdaniem Pana Jacka Krawczyka, Polska nie wykorzystuje w pełni szans na odgrywanie, w kwestiach dotyczących transportu lotniczego, roli lidera regionalnego.

 

W pierwszej części spotkania uczestniczył Pan Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej. Zadeklarował on wolę pełnej współpracy z Polskim Klubem Lotniczym, który ma szanse odgrywać znaczącą i pozytywną rolę w dyskusjach dotyczących najważniejszych dla transportu lotniczego spraw.

 

Osoby zainteresowane tematami omawianymi przez Pana Jacka Krawczyka zachęcamy do zapoznania się z jego prezentacjami, jak również do wypowiadania własnych opinii w tych sprawach.

 

Prezentacje Pana Jacka Krawczyka

 

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa.
Integracja środowiska lotniczego.
Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego.
Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie
Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.


Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej.
Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE.
Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi.
Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów.
Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

 

Marek Serafin