Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z 12. Lutego

W dniu 12 lutego 2014 odbyło się w Warszawie kolejne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polski Klub Lotniczy (PKL). Było to ważne spotkanie, które nadało tempa końcowym pracom nad ostatecznym kształtem Stowarzyszenia. Przy wymaganej obecności ponad polowy członków PKL

Zgromadzenie podjęło następujące decyzje:

• przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013 i udzielono każdemu członkowi obu organów Stowarzyszenia absolutorium z działalności w ub.r.;

• zatwierdzono regulaminy działania Zarządu oraz Rady;

• przyjęto plan działalności Stowarzyszenia na 2014 rok przedstawiony przez Zarząd;

• przyjęto zasady i procedurę przyjmowania nowych członków.

Zarząd poinformował ponadto o nawiązaniu współpracy z Europejskim Klubem Lotniczym z siedzibą w Brukseli (European Aviation Club) i zawnioskował o przyznanie honorowego członkostwa pani Mia Wouters, dyrektor EAC, co Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie.

W najbliższym czasie przekażemy kolejne informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Lotniczego, w tym zwłaszcza procedurę i zasady przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd PKL