Powołanie 7 zespołów roboczych w Polskim Klubie Lotniczym

W dniu 14 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie członków PKL, na którym oficjalnie zainaugurowano pracę siedmiu zespołów tematycznych w ramach Polskiego Klubu Lotniczego.

Celem statutowym PKL, oprócz integracji środowisk lotniczych w Polsce wokół popularyzacji wiedzy o problematyce lotnictwa cywilnego i pogłębienia społecznej świadomości znaczenia lotnictwa dla gospodarki kraju, jest dążenie do stworzenia systemów czy rozwiązań zmierzających do podniesienia rangi i jakości lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Na spotkaniu postanowiono więc, że w tym celu PKL włączy się w konsultacje społeczne przy przygotowywaniu ustaw dot. lotnictwa oraz skoncentruje się na inicjatywach i pracach użytecznych dla decydentów, ustawodawców i podmiotów branży lotniczej, między innymi poprzez opracowanie standardów i systemów dobrych praktyk.

Powołane do życia zespoły będą pracowały nad projektami z następujących obszarów zagadnień:

1. Legislacja i sprawy regulacyjne, działalność organizacji międzynarodowych (ICAO, regionalnych) i organizacji zrzeszających linie lotnicze (IATA, AEA, ERA).

2. Alianse linii lotniczych, współpraca typu joint-venture, konsolidacja i konkurencja.

3. Zastosowanie badań operacyjnych do wspomagania zarządzania w polskim transporcie lotniczym.

4. Zagadnienia makroekonomiczne i ich wpływ na lotnictwo światowe. Sytuacja i perspektywy rozwojowe lotnictwa w poszczególnych regionach świata.

5. Planowanie przestrzenne, projektowanie i budowa lotnisk z uwzględnieniem systemów nawigacyjnych. Systemy controlling-owe zarządzania.

6. Funkcjonowanie lotnisk oraz urządzeń infrastruktury lotniczej w kontekście prawa o ochronie środowiska.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Liderzy zespołów tematycznych przedstawili na spotkaniu wstępne pomysły projektów, nad jakimi zespoły zamierzają pracować, określili w przybliżeniu tryb pracy oraz zasygnalizowali, jakiego wsparcia oczekiwaliby ze strony zarządu PKL i pozostałych zespołów.

Dyskutowano włączenie niektórych prac do Międzynarodowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych i zespołu parlamentarnego d/s IST. Zaproponowano, aby PKL wsparł kwestię przygotowania strategii transportu lotniczego na najbliższe 20-30 lat oraz zainteresował się problematyką centralnego portu lotniczego. Członkowie wyrazili chęć, aby PKL był ciałem eksperckim i doradczym dla opracowania standardu/dobrych praktyk przy wykonywaniu i ocenie planów generalnych portów.

Ustalono, że po okresie wakacyjnym zarząd PKL wystąpi z oficjalnym zaproszeniem do ULC, Departamentu Lotnictwa w MIiR, sejmowej podkomisji ds transportu lotniczego itp., na spotkanie z PKL celem zaproponowania wsparcia PKL w kwestiach dot. lotnictwa cywilnego w Polsce.

Następne spotkanie zespołów PKL odbędzie się 15 września br. , na którym liderzy przedstawią konkretne propozycje projektów/tematów prac do zatwierdzenia przez zarząd PKL.

Do tego czasu prawdopodobnie zostaną powołane jeszcze dwa zespoły tematyczne PKL w następujących obszarach problematyki:

Nadzór i utrzymanie zdatności do lotu statku powietrznego;

Obsługa naziemna i jej wpływ na operacje lotnicze.